UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo Pašvaldību kongresa delegācijas vizīte Valsts kontrolē

Šī gada 13. septembrī Valsts kontroli apmeklēja Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa (CLRAE) pārstāvji. Monitoringa vizītes mērķis ir novērtēt Eiropas Vietējo pašvaldību hartas ieviešanu Latvijā. (vairāk…)

Tunisijas valsts pārvaldes amatpersonas iepazīstas ar Valsts kontroles labo praksi revīziju darbā un risku vadībā

Šī gada 6.septembrī Valsts kontroli apmeklēja Tunisijas Attīstības, investīciju un starptautiskās sadarbības ministrijas (turpmāk – Ministrija) augstākās amatpersonas. Ministrija atbild par starptautiskiem standartiem publisko finanšu vadības sistēmas izveidi valstī, kas iekļauj arī iekšējās kontroles, ārējā un iekšējā audita jautājumus. (vairāk…)

Piešķirti Atzinības raksti Valsts kontroles darbiniekiem

1923. gada 16. augustā stājās spēkā likums “Par Valsts kontroli” – šogad atzīmējam mūsu 94. jubileju. Turpinot tradīciju, Valsts kontroles dibināšanas gadadienas sanāksmē piešķiram Atzinības rakstu mūsu darbiniekiem. (vairāk…)

Valsts kontrole pieredzes apmaiņas vīzītē uzņem Lietuvas kolēģus

Starptautiskas pieredzes gūšanai Valsts kontrole aicināja un 10. jūlijā uzņēma Lietuvas augstākās revīzijas iestādes (Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė) kolēģus pieredzes apmaiņas vizītē, lai pārrunātu aktualitātes atsevišķu veidu revīziju veikšanā, darba organizāciju, kā arī rezultātus, ko no augstākās revīzijas iestādes (ARI) sagaida likumdevējs, izpildvara un sabiedrība. (vairāk…)

Valsts kontrole Kanādā piedalās INTOSAI standartu pilnveidošanā

Šā gada 16.-22. jūlijā Otavā, Kanādā, notika ietekmīgākās starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu asociācijas INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomes – FIPP (turpmāk – Padome) 5. sanāksme, kurā tika pieņemti publiskā sektora revidentu profesijai būtiski lēmumi par spēkā esošo starptautisko revīzijas standartu (ISSAI) pilnveidošanu un jaunu starptautisko revīzijas standartu izstrādi. (vairāk…)

Atvērtie dati – neizmantotas iespējas uzņēmējdarbībā, pētniecībā un valsts pārvaldē

Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka Latvijas attīstība atvērto datu jomā ir nepietiekama, un aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt un noteikt valsts pārvaldē prioritāri atveramās datu kopas un veicināt bezmaksas piekļuvi valsts pārvaldē uzkrātajai informācijai. Valsts pārvaldē uzkrāto datu atvēršana brīvai izmantošanai var padarīt valsts pārvaldi caurskatāmāku un radīt jaunas iespējas gan uzņēmējiem, gan sabiedrībai. Eiropas Komisija aplēsusi, ka Latvijā atvērto datu ekonomiskais potenciāls var sasniegt 70 milj. euro un papildus ietaupīt pat 2 milj. euro valsts pārvaldē. Latvijas attīstība atvērto datu jomā vēl ir nepietiekama – 2016. gadā bijām pēdējā vietā Eiropā. (vairāk…)

VK: iestādēm ar informāciju jāapmainās pašām, nevis atkārtoti tā jāpieprasa no iedzīvotājiem

Valsts kontrole analizējusi, kā valsts pārvalde rīkojas ar uzkrāto informāciju. Secināts, ka par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un e-pārvaldes jomu atbildīgā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ilgstoši ir apzinājusies problēmas datu apritē, taču nav paredzējusi konkrētus risinājumus. (vairāk…)

VK: FM un VID jāvērtē naudas sodu piemērošanas efektivitāte

Valsts kontrole revīzijā ir vērtējusi naudas sodu piemērošanas praksi Valsts ieņēmumu dienestā. No 2014. līdz 2016. gadam VID ir piemērojis ap 52 000 naudas sodu kopsummā teju 12 milj. euro apmērā. (vairāk…)

Valsts kontrole turpina atbalsta sniegšanu Gruzijas, Ukrainas un Moldovas augstākajām revīzijas iestādēm

Valsts kontrole arī 2017. gadā iesaistīsies Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķu sasniegšanā un turpinās uzsāktās iniciatīvas Ukrainas, Moldovas un Gruzijas augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšanai ISSAI integrācijas procesā. (vairāk…)

Valsts kontrole: jāturpina darbs pie tiesu darbības efektivitātes paaugstināšanas

Izvērtējot tiesu iekārtas attīstības pasākumus, Valsts kontrole secinājusi, ka kopumā plānotie pasākumi ir īstenoti, tomēr vēl nevar apgalvot, ka ir novērsti visi tiesvedības procesu kavējošie apstākļi. Neraugoties uz veiktajiem pasākumiem, iesniegto lietu skaita kritumu un tiesnešu skaita pieaugumu, Latvijā tiesvedības ilgums ir daudz garāks nekā kaimiņvalstīs. (vairāk…)