UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

Valsts kontrole konstatē pārkāpumus Ķekavas novada pašvaldības policijā

Revīzijā par pašvaldību darbību sabiedriskās kārtības jomā Valsts kontrole konstatējusi, ka Ķekavas pašvaldība nepilnīgi vērtē svarīgākās sabiedriskās kārtības problēmas novadā, savukārt trūkumi finansējuma kontrolē rada bažas par līdzekļu neekonomisku izlietojumu. Neprecīza ir arī pašvaldības policijas darbu uzskaite. (vairāk…)

Vai ventspilnieki zina, ar ko ikdienā nodarbojas Ventspils pilsētas pašvaldības policija?

Ventspils pilsētas pašvaldība, uzdodot pašvaldības policijai nodrošināt domes amatpersonas ar autotransportu, rada maldīgu iespaidu par resursiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Pašvaldības policija paralēli tiešajiem pienākumiem iesaistās arī maksas pakalpojumu sniegšanā. (vairāk…)

Valsts kontrole aicina ieviest skaidrību atskurbināšanas pakalpojumos

Valsts kontrole rosina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kopā ar citām ministrijām un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt vienotu normatīvo regulējumu atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanai valstī. (vairāk…)

Pašvaldībām efektīvāk jārisina sabiedriskās kārtības problēmas novados

Valsts kontrole, veicot revīziju par pašvaldību darbību sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, sagatavojusi pašvaldību pašnovērtējuma anketu, kas ļaus pašvaldībām ne tikai analizēt savu darbu, bet arī plānot turpmākās darbības, ņemot vērā aktuālās problēmas un sabiedrības vajadzības. (vairāk…)

Lietuvas kolēģi apgūst Valsts kontroles pieredzi kultūras un izglītības jomas revīzijās

Pieredzes apmaiņas vizītē 26.–27. februārī Valsts kontrole uzņem kolēģus no Lietuvas augstākās revīzijas iestādes (Lietuvos Respublikos Valstybes Kontrole). Tikšanās mērķis – ar Lietuvas revidentiem dalīties Valsts kontroles pieredzē izglītības un kultūras jomas revīziju tēmu izvēlē. (vairāk…)

VID uzlabojis pārmaksāto nodokļu atmaksas sistēmu nodokļu maksātāju interesēs

Pēc Valsts kontroles ieteikuma Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests ir uzlabojis pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtību. Tāpēc nodokļu maksātājiem ir pamats sagaidīt, ka VID pārmaksāto PVN un IIN atmaksās laikus un samaksās arī nokavējuma naudu, ja nebūs ievērojis noteikto atmaksas termiņu. (vairāk…)

Zemes uzmērīšana: nepietiekama nozares uzraudzība vairo kļūdas Kadastra datos

Iedzīvotāji nevar būt pārliecināti par saņemto mērniecības pakalpojumu kvalitāti, bet valsts kopumā – par Nekustamā īpašuma valsts kadastra datu pareizību. Uz to norādījusi Valsts kontrole, veicot revīziju par zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanas uzraudzību. (vairāk…)

“Ja negribi ieklausīties, būs jāsajūt“

Lai veicinātu godprātīgu rīcību ar nodokļu maksātāju naudu un lai pārkāpumus izdarījušie saņemtu taisnīgu sodu un atlīdzinātu valstij nodarītos zaudējumus, Valsts kontrole vērīgi seko, kā tiesībaizsardzības iestādes rīkojas ar mūsu sniegto informāciju par revīzijās konstatētajiem likumpārkāpumiem. (vairāk…)

Valsts kontroles viedoklis par SIA “Rīgas meži” publiskajiem izteikumiem

Valsts kontrole, gada sākumā informējot sabiedrību, Saeimas deputātus un Rīgas domi par revīzijas rezultātiem Rīgas pašvaldības dibinātajā SIA “Rīgas meži”, jau ir norādījusi: SIA “Rīgas meži” iesaistīšanās kokrūpniecībā pārkāpj spēkā esošo likumu un negatīvi ietekmē kokrūpniecības tirgu valstī. (vairāk…)

Kapsētu saimniecība Latvijā: neskaidri noteikumi un maksājumi

Valsts kontrole pēc revīzijas par pašvaldību kapsētu saimniecību Latvijā piedāvā vairākus risinājumus jomas sakārtošanai. Lai piederīgie mirušu tuvinieku varētu apbedīt cieņpilni, nepieciešamos pakalpojumus izvēloties pēc saviem ieskatiem un iespējām, pašvaldībām jānodrošina ērta pieeja informācijai, skaidri noteikumi kapavietas iegūšanai, saprotami un pamatoti maksājumi. (vairāk…)