UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Valsts kontroles speciālisti seminārā izceļ labos piemērus

Lai veicinātu pēc iespējas pilnīgāku izpratni un novērstu kļūdas gada pārskatu sagatavošanā, Valsts kase ik gadu rīko informatīvu semināru. Arī šogad seminārs ilgst trīs dienas 23., 24. un 27.novembrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās pulcējot ministriju, pašvaldību grāmatvedības darbiniekus un citus interesentus. (vairāk…)

Kontaktu komitejas dalībnieki tiekas ar ES potenciālo kandidātvalstu ARI

Lai informētu ES potenciālo kandidātvalstu – Gruzijas, Moldovas un Ukrainas – pārstāvjus par augstāko revīzijas iestāžu (ARI) Kontaktu komitejas darbības mērķiem, tās izveidošanas vēsturi un uzkrāto pieredzi, kā arī lai pārrunātu šīm valstīm līdz šim piešķirtās ES (vairāk…)

VK speciālisti sniedz profesionālu atbalstu ārvalstu kolēģiem

No 19.novembra līdz 20.novembrim Valsts kontrolē viesojās Moldovas, Gruzijas, Zviedrijas augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji. Šīs tikšanās mērķis bija veicināt profesionālās kapacitātes tālāku attīstību finanšu revīziju veikšanā saskaņā ar Starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem. (vairāk…)

Eiropas Revīzijas palāta: kopīgiem spēkiem jāuzlabo budžeta efektivitāte

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) pavisam nesen publiskojusi ziņojumu par Eiropas Savienības (ES) 2014.gada budžeta izpildi un par Eiropas attīstības fondu budžeta izpildi, kurā sniegta pārliecība par ES finanšu līdzekļu izlietojumu un izceltas jomas, kurās ir vislielākais ES līdzekļu nepareizu tēriņu risks. (vairāk…)

Revidenti tiekas ar Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrības pārstāvi

Kādai būt Bulduru dārzkopības skolas nākotnei? Kā atgūt skolas prestižu un piesaistīt audzēkņus?
Lai pārrunātu šos jautājumus, Valsts kontroles revidenti tikās ar Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrības valdes priekšsēdētāju Ansi Birznieku.

(vairāk…)

Vai Lielvārdes iedzīvotāji pārmaksā? Valsts kontrole konstatē pārkāpumus SIA “Lielvārdes Remte” darbībā.

Pēc vairākkārtējām iedzīvotāju sūdzībām ar mērķi izvērtēt SIA “Lielvārdes Remte” darbības likumību un atbilstību plānotajiem mērķiem, kā arī lai pārbaudītu dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas aprēķinu likumību un pamatotību, Valsts kontrole veica likumības revīziju. (vairāk…)

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā diskusija par Valsts kontroles ieteikumu ieviešanu.

Otrdien, 10.novembrī, valsts kontroliere Elita Krūmiņa Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē sniedza Saeimas deputātiem pārskatu par Valsts kontroles ieteikumu ieviešanu un to ietekmi uz valsts budžeta izdevumiem. Jautājums īpaši ir aktualizējies tagad, kad līdz Likuma par valsts budžetu 2016.gadam plānotajai pieņemšanai ir atlikušas nepilnas 3 nedēļas. (vairāk…)

Valsts kontroliere tikās ar Valsts prezidentu

Otrdien, 3.novembrī, valsts kontroliere Elita Krūmiņa tikās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni.

Tikšanās laikā amatpersonas pārrunāja pašreizējo valsts budžeta veidošanas procesu, norādot uz valsts budžeta sasaistes trūkumu ar valsts politikas plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajiem mērķiem. (vairāk…)

26.-30.oktobrī Baku, Azerbaidžānā Valsts kontroles pārstāvji apmācīja kolēģus finanšu revīzijas veikšanā

Stiprinot Valsts kontroles kā kompetentas augstākās revīzijas iestādes starptautisko atpazīstamību, Valsts kontroles pārstāvji no 2015.gada 26. līdz 30.oktobrim viesojās Azerbaidžānas Revīzijas palātā un dalījās pieredzē, kā veicama finanšu revīzija. (vairāk…)

29.-30.oktobrī Budapeštā notiek EUROSAI Stratēģiskā plāna ieviešanas mērķa darba grupas Nr.1 „Kapacitātes celšana” 8.sanāksme

Ikgadējā sanāksmē, kas veltīta EUROSAI augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes stiprināšanai, piedalās 18 pārstāvji no 14 valstīm, tostarp starptautisko organizāciju IDI, INTOSAI CBC un Valsts kontroles pārstāvis. (vairāk…)