UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

Ministriju bezdarbība var novest pie Valsts kontroles atteikuma sniegt atzinumu par valsts 2019. saimnieciskā gada pārskatu

Nepareizi uzskaitīti vai vispār neuzskaitīti valsts un pašvaldību īpašumi vismaz 1,7 miljardu eiro apmērā, tajā skaitā – kūdras purvi, smilts un grants atradnes, kas vienlaikus tiek izstrādāti, kādam no tā gūstot peļņu. (vairāk…)

Prioritātēm piešķirtā budžeta nauda aizplūst citām vajadzībām

Ikgadējā revīzijā par valsts saimnieciskā gada pārskata pareizību Valsts kontrole konstatējusi nepieļaujamas tendences valsts attīstības izdevumu plānošanā, izlietošanā un uzraudzībā. (vairāk…)

Pašvaldību deputātu atlīdzības jomā joprojām tiek pārkāpts likums

Pašvaldību deputātu atlīdzības jautājuma tiesiskā regulējuma sakārtošana joprojām nav uzsākta. Valsts kontroles veiktajā saimnieciskā gada pārskata revīzijā faktiski konstatēta tāda pati situācija, kāda tā bija pirms gada. (vairāk…)

Juceklis pašvaldību iestāžu uzskaitē un pārvaldes uzdevumu nodošanā komersantiem

Informācija par pašvaldību institūcijām, iestādēm un kapitālsabiedrībām atrodama dažādos publiskajos avotos, tomēr tā ir atšķirīga un nereti pat maldinoša. Atšķirīga likumu prasību izpratne no dažādām pašvaldībām vērojama arī tad, kad tās kādu no savām funkcijām uzdod īstenot komersantiem. (vairāk…)

Valsts kontrole no Valsts kases sagaida vairāk kā tikai “grāmatvedisku” pieeju iestāžu pārskatu sagatavošanā

Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā valsts grāmatvedības uzskaite tiek kārtota decentralizēti – neizmantojot iespēju ietaupīt budžeta līdzekļus. Finanšu uzskaites standartizācijas un grāmatvedības centralizācijas projektu ieviešana faktiski ir apstājusies. (vairāk…)

VID jākļūst iedzīvotājiem draudzīgākam

Pērn gandrīz 70,5 tūkstoši nodokļu maksātāju savlaicīgi nesaņēma iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus tādēļ, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) neizmanto tā rīcībā esošo informāciju. (vairāk…)

Valsts kontrole: jāzina jaunu nodokļu parādu rašanās cēloņi un jāuzlabo nodokļu administrācijas IT pārvaldība

Valsts ieņēmumu dienests (VID) arvien nav novērsis trūkumus informācijas sistēmu (IS) drošības pārvaldībā, uz ko Valsts kontrole norādīja jau 2015. gadā. Valsts kontroles ieskatā tas apdraud VID rīcībā esošo datu drošību. (vairāk…)

Preses konference par Latvijas Republikas saimnieciskā gada pārskata revīziju

2019. gada 01. oktobrī plkst. 10.00 preses konferencē valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles padomes locekļi Zita Zariņa un Edgars Korčagins informē par secināto finanšu revīzijā “Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” atklātajām problēmām un attiecīgi Valsts kontroles atzinumu, kā arī nepieciešamajiem uzlabojumiem. (vairāk…)

Valsts kontrole izveido pašnovērtējuma anketu pašvaldībām ārpusģimenes aprūpes jomā

Šī gada aprīlī Valsts kontrole publiskoja revīzijas ziņojumu “Atņemtā bērnība. Ikvienam bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē”. Tajā atklātie secinājumi liecināja, ka amatpersonas, kuru galvenais pienākums ir rūpēties, lai bez vecāku gādības palikušie bērni nekļūtu par “otrās šķiras cilvēkiem”, ne vienmēr savus darba pienākumus veic godprātīgi un pieļauj situācijas, kad netiek ievērots likums. (vairāk…)

Valsts kontroles eksperti dalās pieredzē ar Ukrainas kolēģiem

Valsts kontrole starptautiskās sadarbības ietvarā piedalās Eiropas Savienības (ES) austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes stiprināšanā, lai to darbībā palīdzētu integrēt starptautiskos revīziju standartus. (vairāk…)