UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

VK norāda uz trūkumiem valsts iestāžu finanšu uzskaitē un naudas izlietojuma atbilstībā mērķim

Noslēdzot finanšu revīzijas par 2016. gadu, Valsts kontrole finanšu uzskaites kvalitāti vērtē kā stabilu. Savukārt,  budžeta izlietojuma atbilstība noteiktajam  mērķim joprojām “klibo” – vairāki miljoni eiro ir tērēti neatbilstoši plānotajiem mērķiem. (vairāk…)

Valsts kontrole Latvijas pensiju sistēmu vērtē kā stabilu, tomēr pilnveidojamu

Valsts kontrole atzinīgi novērtē Labklājības ministrijas paveikto pensiju reformas īstenošanā un secina, ka pirms vairāk nekā 20 gadiem pieņemtais lēmums izveidot uz valsts sociālās apdrošināšanas pamatprincipiem balstītu trīs līmeņu pensiju sistēmu ir bijis pareizs. (vairāk…)

Valsts kontrole: izdienas pensijas neatbilst Latvijas pensiju politikas būtībai

Veicot revīziju Labklājības ministrijā par Latvijas pensiju sistēmas ilgtspēju, Valsts kontrole analizēja arī izdienas pensiju jomu un secināja, ka tā neatbilst Latvijas pensiju politikas būtībai. Gadu gaitā izdienas pensiju saņēmēju loks ir audzis, tomēr visaptveroša izvērtējuma par izdienas pensiju sistēmā iekļaujamām profesijām nav bijis. (vairāk…)

Ozolnieku novada pašvaldība risina ieilgušu īpašuma tiesību jautājumu par ēku uz pašvaldības zemes

Valsts kontrole ir veikusi likumības revīziju, kurā vērtējusi Ozolnieku novada domes rīcību, risinot ēkas “Ezerkrasti” īpašuma tiesību sakārtošanas jautājumu. Revīzijā konstatētais kārtējo reizi apliecina, ka labas pārvaldības trūkumi pašvaldībā rada problēmas pašai pašvaldībai. (vairāk…)

Atbalsts piena nozarei jāplāno un jāsniedz mērķtiecīgāk, secina Valsts kontrole

Laikā no 2008. līdz 2015. gadam Latvijas piena nozares atbalstam izlietoti ap 900 miljonu euro, no kuriem gandrīz trešdaļu veido Latvijas valsts budžeta līdzekļi, savukārt divas trešdaļas – Eiropas Savienības fondi. (vairāk…)

Valsts kontroles pārstāvji vada NATO Starptautiskās auditoru padomes sanāksmi

9.maijā Briselē norisinājās NATO Starptautiskās auditoru padomes (International Board of Auditors for Nato) un nacionālo augstāko revīzijas iestāžu sanāksme, kurā  tika prezentēts padomes 2016.gada pārskats. Padome ir neatkarīgs NATO ārējās revīzijas orgāns, kas veic finanšu un lietderības revīzijas NATO struktūrvienībās un NATO investīciju programmas izdevumu pārbaudes. (vairāk…)

Valsts kontroles pieredze pašvaldību revīzijās tiks izmantota starptautiskas labās prakses attīstīšanai

11. un 12. aprīlī Viļņā notika pirmā EUROSAI pašvaldību revīziju darba grupas sanāksme. Sanāksmes laikā tika izstrādāta un apstiprināta darba grupas rīcības programma un noteikta atbildība katrai iesaistītajai augstākajai revīzijas (ARI) iestādei. Latvijas, Horvātijas un Rumānijas pārstāvji būs atbildīgi par pašvaldību revīziju metodoloģijas apzināšanu un pilnveidošanu. (vairāk…)

Valsts kontrole ar animācijas palīdzību aktualizē ētikas pamatprincipus

Valsts kontrole šī gada februārī piedalījās reģionālās valstu augstāko audita iestāžu organizācijas EUROSAI organizētajā video konkursā “Ethics Matters”, kura mērķis bija aktualizēt ētikas pamatprincipus atbilstoši ISSAI 30 jeb starptautiskajam augstāko revīzijas iestāžu ētikas kodeksam. (vairāk…)

E-pārvalde un revīzija

Laikā no 2017. gada 7. janvāra līdz 4. februārim Informācijas sistēmu un revīzijas starptautiskajā centrā (The International Centre for Information Systems and Audit (iCISA)) Indijā tikās 35 revīzijas eksperti no 34 valstu augstākajām revīzijas iestādēm, lai kopīgās apmācībās, diskusijās un praktiskajās darba grupās diskutētu par augstāko revīzijas iestāžu lomu e-pārvaldības procesu novērtējumā revīzijas ietvaros. (vairāk…)

Austrumu slimnīca grimst arvien lielākos parādos. Atbildīgās institūcijas īsteno “strausa politiku”.

Neskatoties uz Austrumu slimnīcas lielo nozīmi veselības aprūpes sistēmā Latvijā, pieaugošo finanšu apgrozījumu un stabilo pacientu skaitu, slimnīcai jau kopš 2011. gada ir ievērojami zaudējumi, kuru uzkrātā summa 2015. gada nogalē sasniegusi 28 miljonus euro. (vairāk…)