UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Valsts kontrole aicina iedzīvotājus sniegt informāciju par dzīvojamo māju apsaimniekošanu

Vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana tiek veikta efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām? Lai sniegtu atbildi uz šo jautājumu, Valsts kontrole ir uzsākusi lietderības revīziju „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām”. (vairāk…)

Valsts kontrole paraksta sadarbības līgumu ar „SUSTENTO”

13.jūlijā valsts kontroliere Elita Krūmiņa  parakstīja līgumu ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju „SUSTENTO” par sadarbību Valsts kontroles lietderības revīzijā „Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas likumība un efektivitāte”. (vairāk…)

Valsts kontrole veikusi analīzi par ES struktūrfondu ietvaros veiktajiem iepirkumiem

Valsts kontroles mājas lapā ir pieejams paralēlās revīzijas kopējais ziņojums par struktūrfondu programmu ietvaros organizētajos iepirkumos konstatētajiem trūkumiem. Šī likumības revīzija tika veikta ES Kontaktu komitejas Struktūrfondu darba grupas ietvaros, sadarbībā ar 8 citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm.  (vairāk…)

Starptautiskie eksperti turpina Valsts kontroles darbības novērtējumu

Kā iepriekš ticis informēts, Valsts kontrolei ir svarīgs profesionāls un neatkarīgs sava darba novērtējums. Vienīgais starptautiski akceptētais veids, kā šādu novērtējumu veikt, ir savstarpējās pārbaudes (Peer review), kuras atbilstīgi starptautiskajiem revīzijas standartiem konkrētajā revīzijas iestādē veic citu valstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji. (vairāk…)

Tiesā izskatīs aģentūras „Pilsētsaimniecība” amatpersonas rīcību

Valsts kontrole 2012.gadā, veicot likumības revīziju „Jelgavas pilsētas pašvaldības izveidoto aģentūru darbības efektivitāte, ekonomiskums un atbilstība normatīvo aktu prasībām, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju realizāciju”, konstatēja prettiesisku finanšu līdzekļu izlietojumu divās aģentūrās- Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūrā „Pilsētsaimniecība” un Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūrā „Kultūra”. (vairāk…)

EUROSAI IT darba grupa Varšavā pārrunā paralēlās revīzijas rezultātus

Pagājušajā nedēļā Polijā, Varšavā, notika Eiropas augstāko revīzijas iestāžu pārstāvju tikšanās par informācijas tehnoloģijām (IT) un to auditēšanu. Darba grupas mērķis ir stiprināt revīzijas iestāžu kapacitāti IT audita jomā, kā arī IT atbalsta rīku izmantošanā revidentu darbā. (vairāk…)

Valsts kontroliere tiekas ar Latvijas Bankas prezidentu

7.jūlijā valsts kontroliere Elita Krūmiņa tikās ar Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču. Sarunā piedalījās arī Valsts kontroles padomes locekle, Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore Lelde Dimante. (vairāk…)

Kļūdas krājumu uzskaitē valsts iestādēs un pašvaldībās

Valsts kontroles Pirmā revīzijas departamenta Pirmā sektora vadītājas Sandras Zundes raksts žurnālā „Bilance”

(vairāk…)

Latvijas un Lietuvas revidenti sadarbojas revīziju metožu pilnveidošanā

Lai efektīvāk veiktu revīziju „Pašvaldību ielu un ceļu uzturēšanai un rekonstruēšanai paredzēto līdzekļu izlietojuma likumība un lietderība”, Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta Trešā sektora vadītājs Oskars Erdmanis un valsts revidente – juriste Zane Riekstiņa devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Viļņu. (vairāk…)