UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Arī Valsts kontrole uzņemas atbildību par starptautisko publiskā sektora revīzijas standartu attīstību

Valsts kontrolieres padomniece stratēģiskajos jautājumos Marita Salgrāve no 2017. gada 1.janvāra uzsāks darbu ietekmīgākās starptautiskās revidentu asociācijas INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomē (FIPP). INTOSAI apvieno 192 pasaules valstu augstākās revīzijas iestādes. Savukārt FIPP atbild par INTOSAI izstrādāto standartu kvalitāti un sniedz vadlīnijas INTOSAI pastāvīgajām komitejām standartu pilnveidošanai. (vairāk…)

Mācību vizītē Valsts kontrolē ierodas Tadžikistānas revidenti

Pirmdienas, 28.novembra rītā nedēļu ilgu mācību vizīti Valsts kontrolē uzsāka Tadžikistānas Revīzijas palātas un Finanšu ministrijas pārstāvji. Vizītes mērķis ir uzzināt par Valsts kontroles darbību un tās labāko praksi ieviešanai Tadžikistānā. Viesiem plānota tikšanās arī ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem. (vairāk…)

Valsts kontroles eksperti snieguši profesionālu atbalstu Moldovas augstākās revīzijas iestādes revīzijas personālam

Valsts kontrole aktīvi turpina darbu ES austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes stiprināšanā ceļā uz pilnīgu starptautisko standartu integrāciju to darbībā.
Valsts kontrole kā Starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu dalīborganizācijas (INTOSAI) biedre tiek augstu vērtēta ES austrumu partnerības valstīs, ko apliecina gan Valsts kontroles līdzšinējā profesionālā pieredze, gan darbības Valsts kontroles pilnveidošanai. (vairāk…)

Latvijas revidenti dalās pieredzē finanšu auditu veikšanā

Sadarbības projekta ietvaros Zviedrijā no 16. novembra līdz 18.novembrim noritēja Latvijas, Gruzijas un Moldovas augstāko revīzijas iestāžu (ARI) pārstāvju tikšanās. Seminārā galvenā uzmanība tika pievērsta finanšu revīzijām. Pēc Zviedrijas ARI iniciatīvas iesaistītās puses piedalījās projektā, lai veicinātu Moldovas un Gruzijas partneru kapacitātes celšanu finanšu revīziju veikšanā saskaņā ar starptautiskajiem principiem un standartiem. (vairāk…)

Valsts – Latvijas galvenais kapitālists, bet vai sekmīgs?

Valsts kontrole publisko diskusiju dokumentu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības jomā.
Diskusiju dokuments ir Valsts kontroles īstenoto revīziju ietvaros gūtās atziņas un pārdomas par izaicinājumiem, kas ļautu novērst sistēmiskas problēmas un aicināt sabiedrību uz labākiem risinājumiem. (vairāk…)

Noslēdzies Valsts kontroles īstenotais apmācību cikls Ukrainas augstākajā revīzijas iestādē

Valsts kontrole kā starptautiskās un Eiropas augstāko revīzijas iestāžu asociācijas (INTOSAI un EUROSAI) dalīborganizācija ir bijusi aktīva sadarbības pasākumu īstenošanā attiecībā uz austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) darbības attīstību. Ņemot vērā Eiropas Savienības (ES) un Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritātes, var droši apgalvot, ka atbalsts attīstības sadarbības aktivitātēm, stiprinot austrumu partnerības valstu ARI darbības kapacitāti, ir būtisks instruments kopīgās politikas mērķu sasniegšanā. (vairāk…)

Aicina veikt revīzijas par enerģētikas un klimata jautājumiem

No 20. līdz 21.oktobrim Bratislavā, Slovākijā norisinājās ikgadējā Eiropas Savienības augstāko revīzijas iestāžu vadītāju Kontaktu komitejas sanāksme. Sanāksmes semināra tēma šogad bija veltīta ES enerģētikas politikas un klimata jautājumiem. (vairāk…)

Nodibina darba grupu “Rail Baltica” projekta uzraudzīšanai

Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā šonedēļ norisinās ikgadējā Eiropas Savienības augstāko revīzijas iestāžu vadītāju Kontaktu komitejas sanāksme, kurā piedalās arī Valsts kontroles pārstāvji. (vairāk…)

ES līdzfinansējumu Krievu salas projektam apdraud ne tikai ogļu kravu apjoma samazinājums

18.oktobrī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē tika ziņots par Valsts kontroles sniegto ieteikumu ieviešanas procesu pēc revīzijas “Rīgas brīvostas pārvaldes rīcības tiesiskums, efektivitāte un ekonomiskums, vadot un īstenojot projektu “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra””. (vairāk…)

AS “Citadeles Banka” pārdošanas darījumā valdība – pati savu lēmumu ķīlniece

Valsts kontrole ir noslēgusi revīziju “Vai akciju sabiedrības “Citadele banka” valstij piederošo kapitāla daļu pārdošanas process ir bijis tāds, lai valsts iegūtu maksimāli iespējamo līdzekļu apjomu?”
AS “Citadeles banka” izveidojās Parex bankas restrukturizācijas rezultātā, nodalot kvalitatīvākos aktīvus no problemātiskajiem. (vairāk…)