UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Latvija gatavojas Kontaktu komitejas sanāksmei Rīgā 2015.gadā

No 15. līdz 16. oktobrim Luksemburgā notika ikgadējā Kontaktu komitejas sanāksme, kurā galvenās diskusijas bija veltītas finanšu vadības izaicinājumiem un sadarbības uzlabošanai starp valstu augstākajām revīzijas iestādēm (ARI) un Eiropas Revīzijas palātu (ERP). (vairāk…)

Valsts kontrolē notiek diskusija par aktualitātēm grāmatvedības un revīzijas jomā

16.oktobrī Valsts kontroles pārstāvji tikās ar Finanšu ministrijas, Valsts kases un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāvjiem. Diskusijas mērķis bija pārrunāt aktuālos jautājumus grāmatvedības un revīzijas jomā, kā arī iezīmēt sadarbības virzienus nākotnē.

Kam no Valsts kontroles ziņojumiem bail?

Elita Krūmiņa, LR valsts kontroliere

Valsts kontrole vienmēr uzsvērusi, ka ir neatkarīga institūcija un strādā tikai un vienīgi sabiedrības labā. Pārstāvot sabiedrības intereses nodokļu naudas lietderīgas izmantošanas uzraudzībā, daļa enerģijas, neapšaubāmi, jāvelta cilvēku informēšanai, revīziju rezultātu skaidrošanai. (vairāk…)

Iecavas internātpamatskolai – 55

10.oktobrī valsts kontrolieres Elitas Krūmiņas un Valsts kontroles padomes locekļa Aivara Ērgļa ceļš veda uz Iecavu. Mūsu draugiem, Iecavas internātpamatskolas kolektīvam, bija svētki – skolai apritēja 55 gadi. (vairāk…)

Valsts kontroles speciālisti dalās pieredzē

Latvijas pašvaldību mācību centrā 9.oktobrī notika seminārs, kurā Valsts kontroles speciālisti informēja par būtiskākajām kļūdām pašvaldību grāmatvedības uzskaitē un 2013.gada pārskatos. Semināra mērķauditorija bija pašvaldību grāmatvedību darbinieki un citi interesenti. Revidenti izklāstīja galvenos konstatējumus, iepazīstināja ar saistošajiem normatīvajiem aktiem un sniedza konsultācijas. (vairāk…)

Uz semināru Rīgā pulcējas EUROSAI stratēģiskā mērķa grupa

Rīgā šajās dienās pulcējas pārstāvji no Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Vācijas, Rumānijas, Ungārijas un citām Eiropas augstākajām revīzijas iestādēm. EUROSAI stratēģiskā mērķa grupas dalībnieki ir vienisprātis, ka regulāri pieredzes apmaiņas semināri dalībvalstīs rada labvēlīgu vidi revīziju standartu nostiprināšanā un arvien labākas prakses pārņemšanā. (vairāk…)

Valsts kontrole iestājas par veselības nozares finansējuma kontroli

Valsts kontrole (VK) iestājas par neatkarīgu veselības nozarei piešķirtā valsts finansējuma kontroli, lai veicinātu resursu efektīvu izlietojumu. (vairāk…)

Valsts kontrole sadarbosies ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru

7.oktobrī valsts kontroliere Elita Krūmiņa tikās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Valdes priekšsēdētāju Jāni Endziņu. Tikšanās laikā tika pārrunātas jomas, kurās abas iestādes varētu sadarboties gan informācijas apmaiņas, gan savstarpēja atbalsta un vienotas nostājas jautājumos. Kā viena no galvenajām problēmām tika minēta nepilnīgā nodokļu politika un no tās izrietošā īstermiņa plānošana gan atsevišķu uzņēmēju, gan valsts mērogā. (vairāk…)

Regulāri notiks Valsts kontroles, Valsts kancelejas, ģenerālprokurora un valsts sekretāru domu apmaiņa

1.oktobrī Valsts kontrolē pulcējās Valsts kancelejas, Prokuratūras, augstākās revīzijas iestādes pārstāvji, kā arī ministriju valsts sekretāri. Šīs tikšanās iniciatore bija Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane, kura pirms tam norādīja, ka valsts pārvaldes prestižs sabiedrības acīs ir zems, tāpēc jomā nepieciešamas kvalitatīvas pārmaiņas. (vairāk…)

Valsts kontrole: budžeta resursi labāk uzskaitīti, bet neefektīvi tēriņi nav novērsti

Valdībai jau gadiem nav ilgtermiņa redzējuma gan valsts budžeta ieņēmumu, gan izdevumu jomā, netiek veikta pietiekama nodokļu maksātāju risku analīze, kā arī nav sakārtota atalgojuma sistēma un valsts kapitālsabiedrību pārvaldība. Kaut arī pagājušajā gadā valsts pārvalde ir uzlabojusi tās pārziņā esošo resursu uzskaiti, joprojām nav nodrošināta to racionāla un efektīva izmantošana – tā, veicot finanšu revīziju Latvijas Republikas 2013.gada pārskatam par valsts budžeta izpildi, secinājusi Valsts kontrole (VK). (vairāk…)