Sākumlapa » Iepirkumi » Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana

Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšanaLRVK 2017/217-08-2017Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS
(Iepirkuma komisijas 17.08.2017. sēdes protokols Nr.LRVK 2017/2-4)
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
„Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana”

(Identifikācijas Nr.LRVK 2017/2)

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
1.“InterRisk Vienna Insurance Group” AAS38340,00 (maksimālā prognozējamā kopējā prēmija 41 535,00)

 2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:nav

 3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka atbilstoši nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem:

N.p.k.Piedāvājuma vērtēšanas kritērijiMaksimālais punktu skaits
1.Apdrošināšanas prēmija vienam darbiniekam gadā – A15
2.Apdrošinājuma summa par ambulatorajiem maksas pakalpojumiem – B20
3.Apdrošinājuma summa par stacionārajiem maksas pakalpojumiem – C15
4.Pakalpojumam palielināts limits virs Pasūtītāja noteiktajām prasībām – D50

Maksimāli iespējamā piedāvājuma novērtējuma kopsumma ir 100 (viens simts) punkti.

 4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: “InterRisk Vienna Insurance Group” AAS atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, tās piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām un ir saimnieciski visizdevīgākais – ieguvis 100 punktus.