Sākumlapa » Iepirkumi » VALSTS KONTROLES DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

VALSTS KONTROLES DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

NosaukumsIdentifikācijas numursPublicēšanas datumsIepirkuma dokumentācijaPiedāvājuma iesniegšanas termiņšIepirkumu uzraudzības biroja publicētie paziņojumi
VALSTS KONTROLES DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANALRVK2018/308-11-201820-11-2018

Iepirkuma apraksts:

LĒMUMS
(Iepirkuma komisijas 23.11.2018. sēdes protokols Nr.LRVK 2018/3-5)
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
„Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana”
(Identifikācijas Nr.LRVK 2018/3)

 

  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)Punktu skaits
1.ADB “Gjensidige”

Latvijas filiāle

38 340,0099,97
2.ERGO Life Insurance SE

Latvijas filiāle

38 080,8070
3.Seesam Insurance AS

Latvijas filiāle

38 160,0064,99
4.AAS “BTA Baltic Insurance Company”38 102,4059,98

 

  1. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka atbilstoši nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem: Maksimāli iespējamā piedāvājuma novērtējuma kopsumma ir 100 (viens simts) punkti.
  3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, tās piedāvājums atbilst iepirkuma Tehniskajām specifikācijām un ir saimnieciski visizdevīgākais – ieguvis 99,97 punktus.