Sākumlapa » Iepirkumi » „Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana”

„Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana”

NosaukumsIdentifikācijas numursLēmuma datumsLēmums
„Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana”LRVK16/202-08-2016Skatīt lēmumu

Iepirkuma lēmums:

LĒMUMS
(Iepirkuma komisijas 02.08.2016. sēdes protokols Nr.LRVK16/2-4)
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums
„Valsts kontroles darbinieku veselības apdrošināšana”
(Identifikācijas Nr.LRVK16/2)
 
  1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.kPretendentsLīgumcena (EUR)
1.“Baltikums Vienna Insurance Group” AAS35997,00
2.AAS “BTA Baltic Insurance Company”36069,67
 
  1. Noraidītie pretendēti un noraidīšanas iemesli: nav.
  2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: “Baltikums Vienna Insurance Group” AAS atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām pretendentiem, iepirkuma Tehniskajām specifikācijām un atbilstoši iepirkuma nolikumā izvirzītajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem ir saimnieciski visizdevīgākais (ieguvis 95,57 punktus). AAS “BTA Baltic Insurance Company” iesniegtais piedāvājums atbilstoši iepirkuma nolikumā izvirzītajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis 60,78 punktus.