Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Projekti » Aktuālie projekti » Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide

Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB

 

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

Projekta mērķis ir nodrošināt publiskā sektora revīzijās iesaistītā personāla profesionālo pilnveidi, kas ņemot vērā publiskā sektora revīziju preventīvo lomu korupcijas un citu tautsaimniecības attīstību ietekmējošu risku identificēšanā un mazināšanā, veicina komercdarbības vides sakārtošanu, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanu, un tiesiskā regulējuma pilnveidošanu.

Projekta mērķa grupa ir Valsts kontroles revīzijas un atbalsta personāls, kuri atbilstoši Valsts kontroles likumam nodrošina publiskā sektora revīziju veikšanu, kā arī valsts pārvaldes iekšējie auditori, kuri atbilstoši Iekšējā audita likumam, nodrošina iekšējā audita veikšanu.

Projekta ietvaros plānots īstenot šādas galvenās aktivitātes:

  • specializētas mācības specifiskā atbalsta mērķa jomā;
  • revidentu/auditoru koordinēta apmācību cikla īstenošana – praktisko semināru un apmācību organizēšana sadarbojoties ar publiskā sektora iekšējiem auditoriem, un/vai zvērinātiem revidentiem, īstenojot starp-institucionālu apmācību programmu;
  • starptautiskās pieredzes un labās prakses pārņemšana, kas veicina specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanu – ārvalstīs īstenotie personāla profesionālās kompetences paaugstināšanas pasākumi (semināri, konferences, pieredzes apmaiņas, mācību vizītes);
  • revīziju grupu individuālas profesionālās pilnveides aktivitāšu īstenošana, nodrošinot koordinētu un integratīvu pieeju un paredzot praktisko un teorētisko zināšanu izmantošanu pilotrevīziju veikšanā specifiskā atbalsta mērķa jomā; pilotrevīziju ietvaros revīzijas grupas praktiski piemēro un aprobē praktiskajās un teorētiskajās apmācībās iegūtās zināšanas un piesaistīto nozares ekspertu vai starptautiskās sadarbības ietvaros iegūto pieredzi.

Kombinējot praktiskajos semināros apgūtās zināšanas un sniegtos ekspertu konsultāciju pakalpojumus revīzijas grupas personāls būtiski paaugstinās profesionālo kompetenci, integrējot praktiskās zināšanas pilotrevīziju veikšanas procesā. Projekta ietvaros plānots apmācīt 597 personas un nodrošināt profesionālās kompetences paaugstināšanos 151 personai

Projekts tiek īstenots 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa „Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” ietvaros.

Kopējais projekta budžets ir 300 000 euro (tai skaitā ESF finansējums – 255 000 euro un valsts budžeta finansējums – 45 000 euro apmērā). Projektu paredzēts īstenot 3 (trīs) gadus no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.