2017.gada 2.ceturksnī

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

 

Īstenotie pasākumi

2017.gada 2.ceturksnī

 

Īstenotas divas apmācību programmas Valsts kontroles darbiniekiem:

1.ES fondu vadības sistēma.

Kursa mērķis ir izglītot Valsts kontroles revidentus, izskaidrojot 2014-2020 plānošanas perioda ES struktūrfondu vadības sistēmas praktiskos principus. Sniegt priekšstatu par iesaistīto institūciju atbildības un kompetences dalījumu, normatīvo ietvaru, vadlīnijām un skaidrojumiem. Diskusiju rezultātā atklāt aspektus un riskus, kas var tikt izmantoti veicot revīzijas SAM 3.4.2.atbalsta jomā, par aktivitātēm kas tiek pilnībā vai daļēji finansētas no ES strukturālo fondu līdzekļiem. Kurss tika veidots kā ievads plašākām apmācībām vispārējā projektu vadībā, jo īpaši izskaidrojot pamatprincipus ES struktūrfondu administrēšanā, ieviešanā un uzraudzībā.

2.Projektu vadība

Kursa mērķis ir izglītot Valsts kontroles revidentus praktiskajos projektu vadīšanas aspektos, kā arī pilnveidot vispārējās projektu vadības prasmes un iemaņas, veidojot izpratni par projektu vadības elementiem visos tā dzīves ciklos, veicinot iegūto zināšanu un prasmju pielietošanu revīzijas darba procesā, attīstot revidentu profesionālo pilnveidi SAM 3.4.2.darbības jomās. Kurss tika organizēts pamatojoties uz praktiskās pieredzes apkopojumu projektu ieviešanā un uzraudzībā, kā arī no pieredzes un sadarbības ar projektu īstenotājiem, to identificētajām problēmām un risinājumiem. Tā saturs balstīts uz starptautisko projektu vadīšanas standartu bāzes, kā arī Eiropas Komisijas definēto projektu vadības pieeju. Kursa noslēgumā tā klausītājs iegūst vispusīgas zināšanas projektu vadībā (visās projekta dzīves cikla fāzēs).

Pārskata periodā apmācīta 21 persona.

2017.gada 2.ceturksnī nodrošināta Iepirkuma procedūru veikšana projekta aktivitāšu ieviešanai, kā arī uzsākta ekspertu pakalpojumu sniegšana pilotrevīziju ietvaros. Pilotrevīziju ietvaros nodrošināta 8 revidentu profesionālā pilnveide.