2018.gada 1.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

 

Īstenotie pasākumi

2018.gada 1.ceturksnī

 

Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē:

Pārskata periodā veiktas administratīvās darbības 5 revidentu profesionālās pilnveides aktivitāšu īstenošanai  starptautisko apmācību programmu ietvaros.

2018.gada 1.ceturksnī nodrošināta Iepirkuma procedūru veikšana projekta aktivitāšu ieviešanai, kā arī turpinās ekspertu pakalpojumu sniegšana pilotrevīziju ietvaros.

Apmācību programmu izstrāde un īstenošana: 

Pārskata periodā noslēdzās iepirkumu procedūra (7 iepirkuma priekšmeta daļās-lotēs) apmācību programmas īstenošanai.

Noslēgti līgumi par visām 7 apmācību iepirkuma daļām.

Īstenota apmācību programma Korupcijas un ēnu ekonomikas jautājumos (3 apmācību grupas) un viens apmācību modulis IT sistēmu un to revīziju, IT drošības jomā. Kopskaitā apmācītas 79 personas.

Ārvalstīs īstenotie personāla profesionālās kompetences paaugstināšanas pasākumi:

Pārskata periodā nodrošināti 3 ārvalstīs īstenotie apmācību pasākumi, kopskaitā 4 revīzijas personālam.

Finanšu ietekmes metodikas pilnveidošana un aprobācija:

Pārskata periodā nodrošināta ASV eksperta darba vizīte finanšu ietekmes metodikas pilnveides procesam. Metodikas pilnveides pabeigšana plānota 2018.gada 2.ceturksnī.