2018.gada 2.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

Īstenotie pasākumi

2018.gada 2.ceturksnī

 

 Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē:

Pārskata periodā veiktas administratīvās darbības 5 revidentu profesionālās pilnveides aktivitāšu īstenošanai  starptautisko apmācību programmu ietvaros.

2018.gada 2.ceturksnī nodrošināta Iepirkuma procedūru veikšana projekta aktivitāšu ieviešanai, kā arī turpinās ekspertu pakalpojumu sniegšana pilotrevīziju ietvaros.

 Apmācību programmu izstrāde un īstenošana: 

Īstenota apmācību programma “Revīzijas rezultātu publiskošana- ziņojumu un kopsavilkumu rakstīšanas prasmes, vēstījuma pasniegšanas stratēģija revīzijas rezultātu publiskošanā”. Kopskaitā apmācītas 62 personas.

Ārvalstīs īstenotie personāla profesionālās kompetences paaugstināšanas pasākumi:

Pārskata periodā nodrošināti 7 ārvalstīs īstenotie apmācību pasākumi, kopskaitā 19 revīzijas personālam.

 Finanšu ietekmes metodikas pilnveidošana un aprobācija:

Pārskata periodā nodrošināta ASV eksperta darba vizīte finanšu ietekmes metodikas pilnveides procesam. Nodrošinātas apmācības finanšu ietekmes noteikšanā Valsts kontroles struktūrvienību vadītājiem.