2018.gada 4.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

 

Īstenotie pasākumi

2018.gada 4.ceturksnī

 

Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē:

Pārskata periodā veikta tirgus izpēte neatkarīgu nozares konsultantu piesaistei nozaru organizāciju finansēšanas un lobiju politikas jomā. Noslēgusies divu pilotrevīziju īstenošana.

Apmācību programmu izstrāde un īstenošana: 

Turpināta koordinēta apmācību programmas “Tautsaimniecības nozaru risku analīzes metodes un to praktiskais pielietojums revīzijas darba procesā” , “Juridiskie aspekti publisko personu finanšu līdzekļu un mantas atbilstošā un efektīvā izmantošanā” un “Pētniecības un statistiskās metodes”, “Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldība” īstenošana sadarbībā ar valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem. Kopskaitā apmācītas 122 personas. Apmācību programmas realizāciju nodrošina Rīgas Tehniskā Universitāte un SIA Ernst&Young Baltics.

Ārvalstīs īstenotie personāla profesionālās kompetences paaugstināšanas pasākumi:

Pārskata periodā nodrošināti 10 ārvalstīs īstenotie apmācību pasākumi, kopskaitā 21 revīzijas personālam. Tajā skaitā pieredzes apmaiņa revīziju praktiskajos jautājumos – Lietuvas, Ungārijas, Nīderlandes Polijas, Serbijas, Beļģijas augstākajā revīzijas iestādēs un Eiropas Revīzijas palātā.