2019.gada 1.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

 

Īstenotie pasākumi

2019.gada 1.ceturksnī

 

Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē:

Pārskata periodā veiktas divas tirgus izpēte neatkarīgu nozares konsultantu piesaistei nozaru organizāciju finansēšanas un lobiju politikas jomā. Noslēgusies divu pilotrevīziju īstenošana.

Apmācību programmu izstrāde un īstenošana: 

Turpināta koordinēta apmācību programmas “Tautsaimniecības nozaru risku analīzes metodes un to praktiskais pielietojums revīzijas darba procesā” un “Procesu analīzes metodes” īstenošana sadarbībā ar valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem. Kopskaitā apmācītas 115 personas. Apmācību programmas realizāciju nodrošina Rīgas Tehniskā Universitāte un SIA KPMG Baltics.

Ārvalstīs īstenotie personāla profesionālās kompetences paaugstināšanas pasākumi:
Pārskata periodā nodrošināti 1 ārvalstīs īstenots apmācību pasākums, vienam revīzijas personālam.