2019.gada 1.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”   Īstenotie pasākumi 2019.gada 1.ceturksnī   Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē: Pārskata periodā veiktas divas tirgus izpēte neatkarīgu nozares konsultantu piesaistei nozaru organizāciju finansēšanas un lobiju politikas jomā. Noslēgusies divu pilotrevīziju īstenošana. … Continue reading 2019.gada 1.ceturksnī