2019.gada 2.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

 

Īstenotie pasākumi

2019.gada 2.ceturksnī

 

Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē:

Pārskata periodā veiktas divas tirgus izpēte neatkarīgu nozares konsultantu piesaistei būvniecības jomā, kā arī transporta un loģistikas sektorā šādās revīzijās:
1) Satiksmes ministrijas kapitālsabiedrību investīciju pārvaldības efektivitāte (indikatīvais ziņojuma publiskošanas laiks – 29.12.2019),
2) Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām? (indikatīvais ziņojuma publiskošanas laiks – 20.11.2019).

Noslēgusies viena pilotrevīzijas īstenošana.

 

Apmācību programmu izstrāde un īstenošana: 

Turpināta koordinēta apmācību programmas “Valsts kapitālsabiedrību darbības radītāju analīze un raksturojums” sadarbībā ar valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem. Kopskaitā apmācītas 29 personas, no tām 7 valsts pārvaldes iekšējie auditori. Apmācību programmas realizāciju nodrošināja Rīgas Tehniskā Universitāte.

 

Ārvalstīs īstenotie personāla profesionālās kompetences paaugstināšanas pasākumi:

Pārskata periodā nodrošināti 3 ārvalstīs īstenots apmācību pasākumi, četriem revīzijas darba speciālistiem specifiskā atbalsta mērķa jomā, Maltā, Luksemburgā un Hong Kongā.

 

Revīziju finanšu ietekmes metodikas izstrāde un aprobācija:

Pārskata periodā noslēdzās Valsts kontroles revīziju finanšu ietekmes metodikas izstrāde, kuras sagatavošana tika uzsākta 2018.gadā sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu augstākās revīzijas iestādes ekspertu. Pārskata periodā tika nodrošināta 70 revīzijas personāla apmācība par izstrādāto metodiku un tās pielietošanu praktiskajā revīzijas darbā.