2019.gada 3.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

 

Īstenotie pasākumi

2019.gada 3.ceturksnī

 

Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē:

Pārskata periodā veiktas divas tirgus izpēte neatkarīgu nozares konsultantu piesaistei atvasināto finanšu instrumentu jomā un mežsaimniecības sektorā šādās revīzijās:

  • Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (indikatīvais ziņojuma publiskošanas laiks – 02.10.2019);
  • Vai valsts budžeta līdzekļi Latvijas Republikas robežas joslas infrastruktūras būvniecībai un uzturēšanai ir izlietoti likumīgi un sasniedzot izvirzītos mērķus un rezultātus? (indikatīvais ziņojuma publiskošanas laiks – 17.10.2019).

Pārskata periodā turpinās revidentu darbs šādās revīzijās:

1) Satiksmes ministrijas kapitālsabiedrību investīciju pārvaldības efektivitāte (indikatīvais ziņojuma publiskošanas laiks – 29.12.2019),

2) Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām? (indikatīvais ziņojuma publiskošanas laiks – 20.11.2019).

3) Vai ieguldījumi elektronisko sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanā ir veikti lietderīgi? (indikatīvais ziņojuma publiskošanas laiks – 11.12.2019).