2019.gada 3.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”   Īstenotie pasākumi 2019.gada 3.ceturksnī   Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē: Pārskata periodā veiktas divas tirgus izpēte neatkarīgu nozares konsultantu piesaistei atvasināto finanšu instrumentu jomā un mežsaimniecības sektorā šādās revīzijās: Par Latvijas … Continue reading 2019.gada 3.ceturksnī