2019.gada 4.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

 

Īstenotie pasākumi

2019.gada 4.ceturksnī
 
 1. Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē.
 1. Pārskata periodā turpinās revidentu darbs šādās revīzijās:
  • Satiksmes ministrijas kapitālsabiedrību investīciju pārvaldības efektivitāte (indikatīvais ziņojuma publiskošanas laiks – 29.12.2019),
  • Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām? (indikatīvais ziņojuma publiskošanas laiks – 20.11.2019).
  • Vai ieguldījumi elektronisko sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanā ir veikti lietderīgi? (indikatīvais ziņojuma publiskošanas laiks – 11.12.2019).
 1. Pārskata periodā nodrošināta sadarbība ar CSE COE un SAFEGE Baltija ekspertiem par projekta ietekmes izvērtējuma veikšanu pakalpojuma “Eiropas Sociālā fonda investīciju efektivitātes un ietekmes izvērtējums valsts pārvaldes attīstībā un nodarbināto profesionālajā pilnveidē” ietvaros.
 2. Uzsākta mācību programmu izstrāde projekta 1.2.darbības ietvaros.
 3. Uzsākta starptautisko apmācību aktivitāšu un pieredzes apmaiņas pasākuma plāna izstrāde 2020.gadam.