2020.gada 1.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

 

Īstenotie pasākumi

2020.gada 1.ceturksnī

  1. Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē.
  2. Pārskata periodā pabeigtas un publiskotas šādas revīzijas:
    • Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām? 14.01.2020.
    • Vai valsts budžeta līdzekļi Latvijas Republikas robežas joslas infrastruktūras būvniecībai un uzturēšanai ir izlietoti likumīgi un sasniedzot izvirzītos mērķus un rezultātus? 08.01.2020.
    • Satiksmes ministrijas kapitālsabiedrību investīciju pārvaldības efektivitāte (RailBaltic projekta izvērtējuma daļa) 07.01.2020.
  3. Pārskata periodā turpināta sadarbība ar CSE COE un SAFEGE Baltija ekspertiem par projekta ietekmes izvērtējuma veikšanu pakalpojuma “Eiropas Sociālā fonda investīciju efektivitātes un ietekmes izvērtējums valsts pārvaldes attīstībā un nodarbināto profesionālajā pilnveidē” ietvaros.
  4. Izstrādāta mācību programma “Revidentu / auditoru koordinēta apmācību cikla īstenošana par ISSAI standartiem” projekta 1.2.darbības ietvaros.

Aktualizēti starptautisko apmācību aktivitāšu un pieredzes apmaiņas pasākuma plāni 2020.gadam.