2020.gada 1.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”   Īstenotie pasākumi 2020.gada 1.ceturksnī Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē. Pārskata periodā pabeigtas un publiskotas šādas revīzijas: Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām? … Continue reading 2020.gada 1.ceturksnī