2017.gada 3.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

 

Īstenotie pasākumi

2017.gada 3.ceturksnī

 

Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē:

Pārskata periodā veiktas administratīvās darbības 5 revidentu profesionālās pilnveides aktivitāšu īstenošanai  starptautisko apmācību programmu ietvaros.

2017.gada 3.ceturksnī nodrošināta Iepirkuma procedūru veikšana projekta aktivitāšu ieviešanai, kā arī turpinās ekspertu pakalpojumu sniegšana pilotrevīziju ietvaros. Pilotrevīziju ietvaros nodrošināta 7 revidentu profesionālā pilnveide.