Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Projekti » Īstenotie projekti » 2014. – 2015.g. „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē”

2014. – 2015.g. „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē”

Apakšaktivitāte „Valsts kontroles kapacitātes stiprināšana”. Projekts tiek finansēts no ESF līdzekļiem un īstenots sadarbībā ar Valsts kanceleju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē

Logo_Larger

 

 

 

 

Projekta nosaukums „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē”

Līguma Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002
Apakšaktivitāte  „Valsts kontroles kapacitātes stiprināšana”
Projekts tiek finansēts no ESF līdzekļiem un īstenots sadarbībā ar Valsts kanceleju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Valsts kanceleju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, 2010.gada 8.jūlijā uzsākta Valsts kancelejas administrētā projekta “Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” (identifikācijas Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) īstenošana. Projekta īstenošanu paredzēts pabeigt 2015.gada 30.septembrī.

Par projektu

Ar 2014.gada 24.februāra projekta līguma grozījumiem Nr.16 Valsts kontrole ir iesaistījusies projekta īstenošanā kā sadarbības partneris. Finansējums EUR 270 345 apmērā Valsts kontroles kapacitātes stiprināšanai tiks izmantots šādu aktivitāšu īstenošanai:

1) Kapacitātes stiprināšana lietderības revīziju veikšanas jomā. Valsts kontroles darbības stratēģijā 2014.-2017.gadam paredzēts būtiski paaugstināt Valsts kontroles kapacitāti, īpašu uzmanību pievēršot lietderības jautājumu izvērtēšanai revīzijās. Saskaņā ar Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas vadlīnijām (ISSAI), lietderības revīzijas ir uz pieredzi un zināšanām balstīts process, kas prasa speciālas kompetences un zināšanas. Projekta ietvaros 2014.– 2015.gadā tiks organizētas mācības darbiniekiem, pilnveidota lietderības revīziju veikšanas metodoloģija, kā arī sadarbībā ar ekspertiem veiktas lietderības revīzijas.

2) Valsts kontroles darba novērtējums. Valsts kontroles darbu reizi gadā izvērtē zvērināts revidents, kurš sniedz atzinumu par Valsts kontroles finanšu pārskatu. 2013.gadā Valsts kontrole ir veikusi sava darba pašnovērtējumu. Tomēr Valsts kontrolei – kā neatkarīgai iestādei – ir svarīgs profesionāls un neatkarīgs sava darba novērtējums, ko atbilstoši ISSAI augstāko revīzijas iestāžu (ARI) darba izvērtējuma standartam veic citu valstu ARI eksperti. Šādas izvērtēšanas rezultātā sabiedrība un Saeima iegūs neatkarīgu vērtējumu par Valsts kontroles darba efektivitāti, atbilstību starptautiskajiem standartiem un labajai praksei. Tāpat novērtējumā tiks sniegti ieteikumi iestādes tālākai attīstībai un darba metožu pilnveidošanai.

Aktualitātes

Noslēdzies Valsts kontroles darbības kapacitātes celšanas projekts

Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Valsts kanceleju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, 2010.gada 8.jūlijā tika uzsākta Valsts kancelejas administrētā projekta “Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” (identifikācijas Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) īstenošana. Valsts kontrole iesaistījās minētā projekta īstenošanā nodrošinot apakšaktivitātes „Valsts kontroles kapacitātes stiprināšana” administrēšanu.

Kapacitātes stiprināšana lietderības revīziju veikšanas jomā. 2014.– 2015.gadā tika organizētas mācības Valsts kontroles darbiniekiem, pilnveidota lietderības revīziju veikšanas metodoloģija, vizualizācijas formāts, kā arī sadarbībā ar ekspertiem veiktas lietderības revīzijas.

SIA Ernst & Young Baltic noslēgtā pakalpojuma līguma ietvaros 2015.gada pirmajā pusgadā īstenoja 12 mācību seminārus Valsts kontroles revīzijas personālam. Mācību mērķis bija sniegt semināru dalībniekiem strukturētas un padziļinātas zināšanas un prasmes specifisku, lietderības revīzijās sastopamu jautājumu risināšanā. Semināros iekļauto tēmu loks ir plašs un aptver tādas jomas kā ekonomika un statistika, vadība, iepirkums, komunikācija, uzraudzība un novērtējums. Lai iegūtās zināšanas un prasmes veiksmīgi varētu pielietot revīziju darbā, semināru teorētiskā daļa tika papildināta ar praktiskajiem uzdevumiem, diskusijām un konkrētu situāciju analīzi. Apmācību procesā izmantotie metodiskie materiāli ir balstīti uz attiecīgajā jomā atzītiem literatūras avotiem, Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu atzīto pieredzi un labās prakses vadlīnijām, kā arī Latvijā piemērotām nostādnēm, prasībām un regulējumu.

Sadarbības līguma ietvaros tika nodrošinātas Zviedrijas augstākās revīzijas iestādes ekspertu konsultācijas un apmācība lietderības revīziju īstenošanā, kā arī ekspertu iesaiste pilotrevīziju veikšanā. Lai nākotnē nodrošinātu lietderības revīzijas lomas nostiprināšanos un to kvalitātes pilnveidošanu, pilotrevīziju veikšanas laikā tika piesaistīti neatkarīgi eksperti šādu revīziju veikšanā:

  • Vai valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšana, pārbaude un publiskošana ir efektīva?

SIA “PricewaterhouseCoopers” nodrošināja pētījuma veikšanu par vismaz 6 (sešu) Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas, pārbaudes un procesa organizācijas sistēmu

  • Valstī īstenotās ugunsdrošības uzraudzības efektivitāte

Rīgas Tehniskā universitāte sniedza konsultācijas valsts ugunsdrošības uzraudzības funkcijas efektivitātes novērtēšanā

  • Pašvaldību ielu un ceļu uzturēšanai un rekonstruēšanai paredzēto līdzekļu izlietojuma likumība un lietderība

SIA “2i consult” sniedza būvniecības eksperta konsultāciju pakalpojumu par Jelgavas, Durbes un Iecavas novada, kā arī Jēkabpils un Valmieras pilsētas pašvaldību darbībām un īstenotajiem pasākumiem ceļu un ielu uzturēšanā.

  • Rīgas Brīvostas pārvaldes rīcības tiesiskums, efektivitāte un ekonomiskums, vadot un īstenojot projektu „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”

SIA “2i consult” sniedza būvniecības eksperta konsultāciju pakalpojumu, savukārt SIA “AC konsultācijas” sniedza eksperta konsultāciju pakalpojumu izvērtējot minētā projekta vadības sistēmu.

  • VAS „Privatizācijas aģentūra” rīcības lietderība un likumība, nodrošinot tai noteiktās pamatfunkcijas

SIA “Civitta Latvija” un UAB “Civitta” sniedza ekspertu konsultāciju pakalpojumu pilotrevīzijas ietvaros izvērtējot AS “Citadele banka” pārdošanas darījumu.

  • Par Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

SIA “TaxLink Baltic” sniedza ekspertu konsultāciju pakalpojumu par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un akcīzes nodokļa piemērošanas un administrēšanas jautājumiem.

  • Valsts ieņēmumu dienesta veiktās reorganizācijas efektivitāte.

Eksperts asoc.prof. Kārlis Ketners sniedza konsultācijas par nodokļu administrācijas strukturālo reformu īstenošanu un nodokļu administrācijas struktūras izveidi

  • Vai projekts „E-veselība Latvijā” ir solis pareizajā virzienā?

SIA “PricewaterhouseCoopers” nodrošināja e-veselības informācijas sistēmu izstrādes efektivitātes izvērtējuma veikšanu, savukārt SIA “SKDS” veica socioloģisko aptauju par e-veselības sistēmas praktisko izmantošanu.

Otrs būtisks projekta apakšaktivitātes pasākums bija neatkarīgs Valsts kontroles darba novērtējums.

Valsts kontroles darbības efektivitāti vērtēja ekspertu grupa, kuru vada Slovākijas Augstākā revīzijas iestāde. Peer review grupā ir arī Nīderlandes, Polijas, Dānijas un Amerikas Savienoto Valstu Augstākās revīzijas iestādes, kā arī Eiropas Revīzijas palātas pārstāvji.

Pārbaudes aptvēra visus Valsts kontroles darbības aspektus – stratēģisko un operatīvo plānošanu, revīziju metodoloģiju un tās piemērošanu finanšu, likumības un lietderības revīzijās, kvalitātes vadību, personāla vadību un citas atbalsta funkcijas.

Šīs pārbaudes rezultātā tika iegūts neatkarīgu vērtējums par augstākās revīzijas iestādes darba efektivitāti, atbilstību starptautiskajiem standartiem un labajai praksei. Novērtējumā tika sniegti arī ieteikumi iestādes tālākai attīstībai un darba pilnveidošanai

Noslēdzies Valsts kontroles darbības starptautiskais izvērtējums

Atzinīgi novērtētas Valsts kontroles uzsāktās iniciatīvas darbības attīstībā un izteikta pateicība par sniegto atbalstu starptautiskajai ekspertu grupai kvalitatīva izvērtējuma ziņojuma tapšanā. Tādu vēstījumu līdz ar pašu ziņojumu Valsts kontrole saņēmusi no starptautiskās savstarpējās pārbaudes (Peer review) grupas pārstāvjiem. Galvenais secinājums – Valsts kontrole veic savu darbu neatkarīgi un objektīvi, tai ir būtiska ietekme uz publiskā finansējuma pārvaldību, un iestāde aktīvi informē ieinteresētās personas, sadarbības partnerus un sabiedrību par tās darba rezultātiem. Eksperti atzinuši, ka Valsts kontrole ir moderna, uz attīstību vērsta iestāde, kuras darbība atbilst starptautiskajiem augstāko revīzijas iestāžu standartiem. Ārvalstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji, atzinīgi novērtējot līdz šim paveikto darbības pilnveidošanā, aicinājuši neapstāties un turpināt darbu, lai panāktu revīzijas ziņojumu vieglāku uztveramību, kā arī attīstīt turpmāku sadarbību ar revidējamām vienībām, zvērinātiem revidentiem un citām valsts iestādēm, lai veicinātu revīzijas darba izpratni. Izprotot ekonomiskos apstākļus, eksperti norādīja, ka būtiski ir nodrošināt motivētu darba kolektīvu, un aicināja rosināt diskusiju ar likumdevēju, lai pārskatītu Valsts kontroles darbinieku atlīdzības sistēmu kopējā publiskā sektora vienotās atlīdzības modelī.

Starptautiskais novērtējums tika veikts, pamatojoties uz šā gada 5.martā valsts kontrolieres Elitas Krūmiņas parakstīto memorandu par šādu pārbaužu veikšanu Latvijas Republikas Valsts kontrolē, Valsts kancelejas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” apakšaktivitātes Valsts kontroles kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

Valsts kontroles darbības efektivitāti vērtēja ekspertu grupa, kuru vadīja Slovākijas augstākā revīzijas iestāde. Starptautiskās savstarpējās pārbaudes (Peer review) grupā bija arī Nīderlandes, Polijas, Dānijas un Amerikas Savienoto Valstu augstākās revīzijas iestādes, kā arī Eiropas Revīzijas palātas pārstāvji. Savstarpējās pārbaudes atbilstīgi starptautiskajiem revīzijas standartiem konkrētajā revīzijas iestādē veic citu valstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji.

Šodien, 16.septembrī, Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē, piedaloties Polijas augstākās revīzijas iestādes bijušajam prezidentam un tagadējā valsts kontroliera padomniekam Jacekam Jezierskam (Jacek Jezierski) un starptautiskās savstarpējās pārbaudes grupas loceklei Ivonnai Zīmanei (Iwona Zyman), valsts kontroliere Elita Krūmiņa prezentēs starptautisko ekspertu grupas gala ziņojumu.

IMG_3668

IMG_3660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_3656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zviedrijas augstākās revīzijas iestādes ekspertu darba vizīte Valsts kontrolē

Šā gada 11. un 12.jūnijā darba vizītē Valsts kontrolē uzturējās Zviedrijas augstākās revīzijas iestādes (Riksrevisionen) eksperti, lai turpinātu uzsākto sadarbību Valsts kontroles kapacitātes celšanā lietderības revīziju jomā. Vizītes laikā ar zviedru kolēģiem tika pārrunāti veikto pilotrevīziju pirmie rezultāti un Valsts kontroles iniciatīvas lietderības revīziju pilnveidošanā, tostarp izvērtējot revīziju rezultātu atspoguļošanu un uzskatāmību plašākai sabiedrībai un revidējamām institūcijām.

Darba vizītes ietvaros Zviedrijas eksperti pārrunāja Valsts kontroles īstenoto revīziju e-veselības jomā, kā arī dalījās savā pieredzē par praktiskiem aspektiem, veicot lietderības un likumības revīzijas jomās, kas saistītas ar valsts politikas īstenošanu atbalsta sniegšanā personām ar invaliditāti un tām nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī ambulatorās veselības aprūpes jomā.

Valsts kontroles sadarbība ar Zviedrijas augstāko revīzijas iestādi tika uzsākta pērn. 2014.gada 3.martā valsts kontroliere Elita Krūmiņa parakstīja memorandu ar Zviedrijas augstāko revīzijas iestādi par sadarbību Valsts kontroles kapacitātes stiprināšanā lietderības revīziju jomā atbilstoši starptautiskiem revīziju standartiem.

Sadarbības ietvaros līdz šim ir īstenotas zviedru kolēģu vadītas mācības Valsts kontroles darbiniekiem, sniegtas konsultācijas specifiskos lietderības aspektos uzsāktajās lietderības revīzijās, kā arī organizēta Valsts kontroles darbinieku bilaterālā studiju vizīte Zviedrijā, lai iepazītos ar kolēģu pieeju lietderības revīziju veikšanai.

Zviedrijas augstākās revīzijas iestādes ekspertu dalība Valsts kontroles kapacitātes stiprināšanā lietderības revīziju jomā tiek nodrošināta Valsts kancelejas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” apakšaktivitātes ”Valsts kontroles kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

IMG_3479

IMG_3478

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzsākts Valsts kontroles darbības novērtējums

Valsts kontrole ir neatkarīga iestāde, kas pārbauda valsts, pašvaldību un citu publisko personu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu. Lai nodrošinātu starptautiskajos tiesību aktos noteiktā principa par augstāko revīzijas iestāžu neatkarību ievērošanu, Valsts kontroles darbība nav un nevar būt pakļauta citu publiskā sektora institūciju pārbaudēm.

Tomēr Valsts kontrolei ir svarīgs profesionāls un neatkarīgs sava darba novērtējums. Vienīgais starptautiski akceptētais veids, kā šādu novērtējumu veikt, ir savstarpējās pārbaudes (Peer review) – pārbaudes, kuras atbilstīgi starptautiskajiem revīzijas standartiem konkrētajā revīzijas iestādē veic citu valstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji.

Šā gada 5.martā valsts kontroliere Elita Krūmiņa parakstīja memorandu par šādu pārbaužu veikšanu Latvijas Republikas Valsts kontrolē.

Valsts kontroles darbības efektivitāti vērtē ekspertu grupa, kuru vada Slovākijas Augstākā revīzijas iestāde. Peer review grupā ir arī Nīderlandes, Polijas, Dānijas un Amerikas Savienoto Valstu Augstākās revīzijas iestādes, kā arī Eiropas Revīzijas palātas pārstāvji.

Pārbaudes aptvers visus Valsts kontroles darbības aspektus – stratēģisko un operatīvo plānošanu, revīziju metodoloģiju un tās piemērošanu finanšu, likumības un lietderības revīzijās, kvalitātes vadību, personāla vadību un citas atbalsta funkcijas. Pārbaudes plānots pabeigt līdz šā gada 10.septembrim un gala ziņojumu saņemt – gada pēdējā ceturksnī.

Šīs pārbaudes rezultātā Valsts kontrole un sabiedrība iegūs neatkarīgu vērtējumu par augstākās revīzijas iestādes darba efektivitāti, atbilstību starptautiskajiem standartiem un labajai praksei. Novērtējumā tiks sniegti arī ieteikumi iestādes tālākai attīstībai un darba pilnveidošanai.

Lai varētu sniegt objektīvu un kvalitatīvu izvērtējumu, ārvalstu eksperti tikās ar Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas pārstāvjiem, kā arī ar pārstāvjiem iestādēs un organizācijās, kurās ir notikušas Valsts kontroles revīzijas vai kuras ir tieši atbildīgas par politikas iniciatīvu virzību un zvērinātu revidentu sertificēšanu, – Finanšu ministrijā, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā, Veselības ministrijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Valsts policijā, Mālpils novada pašvaldībā un Satiksmes ministrijā.

Starptautiskais novērtējums tiek veikts Valsts kancelejas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” apakšaktivitātes ”Valsts kontroles kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

Informāciju sagatavoja
Emīls Pūlmanis,
attīstības projektu vadītājs
Valsts kontroliera birojs
Tālr.: 67017539
E-pasts: Emils.Pulmanis@lrvk.gov.lv

 

 

 

PR Latvia 2015 Parliament Committee Meeting - pic 02PR Latvia 2015 April Mission Opening Meeting - pic 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 (2)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īstenotie pasākumi