2014.gadā

  • 2014.gada 22.novembrī ar SIA Ernst & Young Balticnoslēgts līgums, kas 2015.gada pirmajā pusgadā paredz īstenot 12 mācību seminārus Valsts kontroles revīzijas personālam. Mācību mērķis ir sniegt semināru dalībniekiem strukturētas un padziļinātas zināšanas un prasmes specifisku, lietderības revīzijās sastopamu jautājumu risināšanā. Semināros iekļauto tēmu loks ir plašs un aptver tādas jomas kā ekonomika un statistika, vadība, iepirkums, komunikācija, uzraudzība un novērtējums. Lai iegūtās zināšanas un prasmes veiksmīgi varētu pielietot revīziju darbā, semināru teorētiskā daļa ir papildināta ar praktiskajiem uzdevumiem, diskusijām un konkrētu situāciju analīzi. Apmācību procesā izmantotie metodiskie materiāli ir balstīti uz attiecīgajā jomā atzītiem literatūras avotiem, Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu atzīto pieredzi un labās prakses vadlīnijām, kā arī Latvijā piemērotām nostādnēm, prasībām un regulējumu. Plānots, ka katru mācību ciklu apmeklēs 25 Valsts kontroles darbinieki.
  • 2014.gada 27-28.oktobrī 10 Valsts kontroles revidentiem bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā Zviedrijas ARI Stokholmā, Zviedrijā. Zviedru kolēģi dalījās ar pieredzi revīzijas pieejas izstrādē, kā arī revīzijās izmantoto metožu izvēlē, piemērošanā un veiktās informācijas un/vai datu analīzes rezultātu novērtēšanā. Ekspertu prezentētās revīzijas aptvēra tādas jomas kā veselība, migrācija un ES struktūrfondu vadība. Tāpat diskusiju laikā tika pārrunāti ar Valsts kontroles pilotrevīzijām saistīti jautājumi.
  • 2014.gada 8-10.septembrī Valsts kontroles revidenti tiekas ar Zviedrijas ARI ekspertiem, lai pārrunātu lietderības revīziju pilotprojektu ietvaros sagatavotos priekšizpētes ziņojumus.
  • No 2014.gada aprīļa līdz augustam Valsts kontroles revidenti projekta ietvaros veic lietderības revīziju pilotprojektu priekšizpēti/ plānošanu.
  • 2014.gada 10.-12.martā Valsts kontroles telpās norisinājās Zviedrijas ARI ekspertu vadīts mācību seminārs, kura ietvaros tiek skatīti arī jautājumi par kritēriju noteikšanu lietderības revīzijās un revīzijas pieejas veidošanu.
  • 2014.gada 3.martā noslēgts sadarbības līgums ar Zviedrijas augstāko revīzijas iestādi (ARI) – Riksrevisionen. Līguma ietvaros Zviedrijas ARI eksperti dalīsies ar plašo pieredzi lietderības revīziju veikšanā (Zviedrijas ARI lietderības revīzijas veic no pagājušā gadsimta 60-tajiem gadiem), t.sk. nodrošinās ar lietderības revīziju veikšanu saistītas darbinieku apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumus, kā arī sniegs konsultācijas revīziju veikšanā.