2015.gada jūlijā

  • Organizēta  Valsts kontroles darbības izvērtējuma starptautisko ekspertu trešā darba vizīte. Darba misijas ietvaros eksperti turpināja darbu pie savstarpējā novērtējuma (Peer Review) veikšanas, novērtējot Valsts kontroles iniciatīvas un darbības aspektus, kas skar stratēģisko plānošanu, personāla politiku un revīzijas darba procesu.
  • Noslēgts līgums ar SIA “AC konsultācijas” par konsultāciju pakalpojuma nodrošināšana specifiskos projektu vadības jautājumos Valsts kontroles likumības un lietderības revīzijas ietvaros par Rīgas brīvostas pārvaldes rīcības tiesiskumu, efektivitāti un ekonomiskumu, vadot un īstenojot darbības ostas attīstībai Krievu salā.
  • Noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA „2i consult” par būvniecības ekspertu konsultāciju pakalpojuma nodrošināšana Valsts kontroles likumības un lietderības revīzijas ietvaros par Rīgas brīvostas pārvaldes rīcības tiesiskumu, efektivitāti un ekonomiskumu, vadot un īstenojot darbības ostas attīstībai Krievu salā un par būvniecības ekspertu konsultāciju pakalpojuma nodrošināšana Valsts kontroles likumības un lietderības revīzijas „Pašvaldību ielu un ceļu uzturēšanai un rekonstruēšanai paredzēto līdzekļu izlietojuma likumība un lietderība” ietvaros (par Jelgavas, Durbes un Iecavas novada, kā arī Jēkabpils un Valmieras pilsētas pašvaldību darbībām un īstenotajiem pasākumiem ceļu un ielu uzturēšanā).
  • Uzsākts darbs pie starptautisko revīzijas standartu INTOSAI (ISSAI) tulkošanas latviešu valodā.
  • Nodrošināta projekta administratīvā vadība un sagatavota piektā atskaites perioda dokumentācija par Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi projekta ietvaros.
  • Organizēti nepieciešamie iepirkumi pilotrevīziju ietvaros, piesaistot neatkarīgus nozaru ekspertus revidējamā jomā.