2015.gada jūnijā

  • Lai nodrošinātu Valsts kontroles darbinieku kapacitātes celšanu, organizētas mācības Valsts kontroles darbiniekiem par Valsts īstenoto programmu/aktivitāšu novērtēšanā izmantojamām statistiskām u.c. metodēm.
  • Noslēgts līgums ar SIA “PricewaterhouseCoopers” par pētījuma veikšana par Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas, Dānijas Karalistes, Polijas Republikas, Slovākijas Republikas un Slovēnijas Republikas valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas, pārbaudes un procesa organizācijas sistēmām Valsts kontroles revīzijas „Valsts amatpersonu un fizisko personu sākuma deklarāciju pārbaužu efektivitātes izvērtējums” ietvaros.
  • Organizēta Zviedrijas augstākās revīzijas iestādes ekspertu vizīte Rīgā. Eksperti piedalījās konsultāciju sniegšanā pilotrevīziju ietvaros par lietderības revīziju procesiem un to pilnveidi.
  • Organizēti nepieciešamie iepirkumi pilotrevīziju ietvaros, piesaistot neatkarīgus nozaru ekspertus revidējamā jomā.