2015.gada martā

  • Īstenots Zviedrijas Augstākās revīzijas iestādes ekspertu seminārs 25 Valsts kontroles revidentiem. Pasākuma ietvaros 16 sektoru vadītājiem prezentēts mācību kursa kopsavilkums.
  • Īstenota pirmā ārvalstu ekspertu vizīte Rīgā. Parakstīts sadarbības līgums un novērtējuma memorands, kura ietvaros eksperti no Nīderlandes, Dānijas, Slovākijas, Polijas Amerikas Savienotajām Valstīm un EK Revīzijas palātas veiks Valsts kontroles darbības izvērtējumu.
  • Projekta ietvaros noslēgts līgums par konsultāciju pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un akcīzes nodokļa piemērošanas un administrēšanas jautājumos sniegšanu Valsts kontroles revīzijas “Par Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem – ieņēmumu daļu” ietvaros.
  • Projekta ietvaros noslēgts līgums par E-veselības informācijas sistēmu izstrādes efektivitātes izvērtējuma veikšanu.
  • Projekta ietvaros nodrošinātas ārējo ekspertu konsultācijas revīzijā “Informācijas sistēmas veselības aprūpē” (konsultāciju sniegšanu nodrošina SIA SKDS).