Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Projekti » Īstenotie projekti » 2018.gada 3.ceturksnī

2018.gada 3.ceturksnī

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. Nr.3.4.2.0/16/I/001 “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

Īstenotie pasākumi
2018.gada 3.ceturksnī

Pilotrevīziju veikšana un ekspertu piesaiste revidentu profesionālās pilnveides aktivitātē:
Pārskata periodā noslēgti 2 līgumi par neatkarīgu nozares ekspertu konsultāciju un apmācību pakalpojumu sniegšanu pilotrevīziju ietvaros transporta pārvadājumu, pilsētplānošanas un elektronisko kases aparātu jomā.
2018.gada 3.ceturksnī turpinās ekspertu pakalpojumu sniegšana 4 pilotrevīziju ietvaros.

Apmācību programmu izstrāde un īstenošana:
Uzsākta koordinēta apmācību programmas “Tautsaimniecības nozaru risku analīzes metodes un to praktiskais pielietojums revīzijas darba procesā” , “Juridiskie aspekti publisko personu finanšu līdzekļu un mantas atbilstošā un efektīvā izmantošanā” un “Pētniecības un statistiskās metodes” īstenošana sadarbībā ar valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem. Kopskaitā apmācītas 90 personas. Apmācību programmas realizāciju nodrošina Rīgas Tehniskā Universitāte un SIA Ernst&Young Baltics.

Ārvalstīs īstenotie personāla profesionālās kompetences paaugstināšanas pasākumi:
Pārskata periodā nodrošināti 6 ārvalstīs īstenotie apmācību pasākumi, kopskaitā 14 revīzijas personālam. Tajā skaitā pieredzes apmaiņa revīziju praktiskajos jautājumos – Lielbritānijas, Igaunijas, Polijas, Austrijas, Indonēzijas augstākajā revīzijas iestādēs un Eiropas Revīzijas palātā.