Ētikas kodekss

APSTIPRINĀTS
Valsts kontroles padomes
2014.gada 24.novembra sēdē
(protokols Nr.64, 3.§)

VALSTS KONTROLES ĒTIKAS KODEKSS

Izdots saskaņā ar Valsts kontroles likuma
11.panta 1.punktu

Apzinoties Valsts kontroles būtisko lomu publiskās pārvaldes finanšu līdzekļu efektīvas izmantošanas veicināšanā, ir svarīgi noteikt tās vērtības un principus, kas sekmē un veicina Valsts kontroles mērķa sasniegšanu. Valsts kontroles noteikto vērtību – Atbildība, Atklātība un Attīstība – stiprināšanā būtiska loma ir uz ētisku attieksmi un darbībām pamatotai darbinieku ikdienas rīcībai. Valsts kontroles amatpersonas un darbinieki (turpmāk kopā – darbinieks) savā profesionālajā darbībā ievēro šādus ētikas pamatprincipus:
1) godprātību;
2) objektivitāti;
3) profesionālo kompetenci;
4) konfidencialitāti;
5) profesionālu rīcību.
Šo pamatprincipu būtība un piemērošanas nepieciešamība ir izskaidrota ētikas kodeksā.
Valsts kontrole tic tam un paļaujas uz to, ka tās darbinieki godprātīgi ievēro ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus. Jautājumus saistībā ar situācijām, kurās var tikt apšaubīta šajā ētikas kodeksā noteikto pamatprincipu ievērošana, risina Valsts kontroles Ētikas komisija.
 Ētikas pamatprincipi
  1. Valsts kontroles darbinieki ir patiesi un godīgi savā profesionālajā darbībā.
 Ar savu attieksmi un uzvedību darbinieks:
1.1. vairo un saglabā uzticību un cieņu Valsts kontrolei kā neatkarīgai koleģiālai iestādei;
1.2. veicina tiesiskuma apziņas nostiprināšanos;
1.3. uztur uz taisnīgumu un vienlīdzīgu attieksmi pamatotas attiecības;
1.4. rīkojas godprātīgi, neradot aizdomas par ietekmējamību.
Godprātība ir pamatā Valsts kontroles darbinieka profesionālajai darbībai. Veicot amata pienākumus, sadarbojoties ar kolēģiem un revidējamām vienībām, Valsts kontroles darbinieks demonstrē taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi, neatbalsta un neslēpj prettiesisku rīcību un izvairās no jebkādām situācijām, kas varētu radīt pamatu aizdomām par negodprātīgu rīcību vai amata stāvokļa izmantošanu personīgā labuma gūšanai.
Godprātīga ikdienas rīcība palīdz darbiniekam uzturēt laipnas, korektas un cieņpilnas attiecības, tā veicina noteikto mērķu sasniegšanu, tāpēc ir būtiski nepieļaut situācijas, kurās tiktu apšaubīta godprātība – nepamatotas labvēlības vai privilēģiju izrādīšana revidējamām vienībām, labumu piedāvāšana un pieņemšana no personām, kuras varētu ietekmēt amata pienākumu izpildi, iesaistīšanās darbībās, kas varētu negatīvi ietekmēt Valsts kontroles reputāciju, kā arī autoritāras attieksmes izrādīšana.

 

  1. Valsts kontroles darbinieki savā profesionālajā darbībā ir neatkarīgi un objektīvi, kā arī politiski neitrāli.
Ar savu attieksmi un uzvedību darbinieks:
2.1. stiprina Valsts kontroles kā neatkarīgas iestādes tēlu;
2.2. sniedz pārliecību par darba rezultātu uzticamību;
2.3. uzklausa atšķirīgus viedokļus;
2.4. pieļauj tikai izsvērta un politiski neitrāla viedokļa formulēšanu.
Neatkarība ir Valsts kontroles darbības pamatnosacījums. Tās apdraudējuma gadījumā Valsts kontrole nevarēs veikt tai uzticētos uzdevumus, tāpēc katra Valsts kontroles darbinieka pienākums ir radīt un noturēt pārliecību par neatkarību kā pamatprincipu savā profesionālajā darbībā.
Objektivitāte un profesionalitāte pienākumu veikšanā palīdz stiprināt neatkarību. Uz pārbaudītiem faktiem pamatots darba rezultāts, uzklausot un izvērtējot arī atšķirīgus viedokļus, nodrošina uzticēšanās pamatu Valsts kontrolei.
Neatkarīgas, objektīvas un politiski neitrālas pozīcijas saglabāšana Valsts kontroles darbinieka ikdienas darbībā ļauj laikus saskatīt tādu ietekmi, kas varētu apdraudēt izsvērta viedokļa formulēšanu, tāpēc ir būtiski veikt visas nepieciešamās darbības, lai izslēgtu objektivitāti apšaubošus apstākļus – gan veidojot un uzturot attiecības ar kolēģiem un revidējamām vienībām, gan veicot ikdienas darbu un prezentējot sava darba rezultātus.

 

  1. Valsts kontroles darbinieki ir profesionāli kompetenti.
Ar savu attieksmi un uzvedību darbinieks:
3.1. demonstrē atbilstību profesionālajiem standartiem – individuāli un Valsts kontroles
            līmenī;
3.2. uztur, attīsta un pilnveido profesionālās zināšanas un iemaņas;
3.3. dalās ar zināšanām un pieredzi;
            3.4. uzņemas tādu darbu veikšanu, kas atbilst viņa profesionālajai kompetencei.
Profesionāli kompetents darbinieks ļauj nodrošināt Valsts kontroles mērķu sasniegšanu. No darbinieka zināšanām, prasmēm un iemaņām ir atkarīga Valsts kontroles darba kvalitāte.  
Profesionalitāte nodrošina arī paļaušanos uz Valsts kontroles darba rezultātu. Tāpēc, izprotot sava darba rezultātu nozīmīgumu, zināšanu, iemaņu un prasmju uzturēšana, pilnveidošana un dalīšanās ar tām, gan apmācot jaunos kolēģus, gan arī daloties pieredzē ar revidējamo vienību pārstāvjiem un jomas profesionāļiem, ir Valsts kontroles darbinieka ikdiena.
Uz darbinieka profesionālo kompetenci paļaujas gan kolēģi, gan revidējamo vienību pārstāvji, gan sabiedrība kopumā, tāpēc ir būtiski nepieļaut rīcību, kas ļautu apšaubīt Valsts kontroles darbinieka profesionalitāti, un uzņemties tikai profesionālai kompetencei atbilstošu darbu veikšanu. Nepietiekamu zināšanu gadījumā ir būtiski pieņemt atbilstošāko lēmumu – vai nu rast iespēju papildināt zināšanas un paveikt uzticēto darbu profesionāli augstā līmenī, vai uzticēt darba paveikšanu profesionāli kompetentākam kolēģim vai ekspertam.

 

  1. Valsts kontroles darbinieki savā profesionālajā darbībā nodrošina konfidencialitāti.
 Ar savu attieksmi un uzvedību darbinieks:
4.1. rada pārliecību par Valsts kontroli kā uzticamu sadarbības partneri;
4.2. apzinās iegūtās informācijas nozīmīgumu kvalitatīva darba rezultāta sasniegšanā;
4.3. rūpējas par iegūtās informācijas aizsardzību, atklājot to tikai noteiktā kārtībā;
4.4. izmanto iegūto informāciju tikai darbam paredzētajiem nolūkiem.
Valsts kontroles darba galvenais rezultāts – revīzijas ziņojums – tiek radīts, pamatojoties tikai uz darba procesā iegūto informāciju, tāpēc informācijas aizsardzība ir prioritāra. Informācijas drošība nedrīkst būt atkarīga no tās saņemšanas vai apstrādes veida, tāpēc Valsts kontroles darbinieks, darba procesā saņemot un apstrādājot informāciju, rada pārliecību revidējamām vienībām, ka to sniegtā informācija tiek atbilstoši saglabāta un tiks izpausta tikai noteiktajā kārtībā.
Lai nodrošinātu sava darba kvalitāti un neradītu priekšnosacījumus Valsts kontroles kā uzticama sadarbības partnera reputācijas apšaubīšanai, Valsts kontroles darbiniekam ir svarīgi ikdienā nodrošināt iegūtās informācijas aizsardzību, nepieļaujot tās izpaušanu ne tīši, ne arī aiz neuzmanības, kā arī nepieļaujot iegūtās informācijas izmantošanu jebkādiem personīgiem nolūkiem.

 

  1. Valsts kontroles darbinieki rīkojas profesionāli.
Ar savu attieksmi un uzvedību darbinieks:
5.1. ir lojāls Valsts kontrolei, rosina un atbalsta idejas, kas palīdz sasniegt Valsts
            kontroles izvirzītos mērķus;
5.2. ikdienas darba situācijas risina laikus, atklāti un jēgpilni;
5.3. atzīst un labo pieļautās kļūdas;
5.4. novērtē un nepieciešamības gadījumā izmanto kolēģu un sadarbības partneru zināšanas un veikumu.
Profesionāla rīcība un lojalitāte ikdienā palīdz Valsts kontroles darbiniekam uzturēt labvēlīgu attieksmi, koleģiālu un klientorientētu pieeju un sekmē Valsts kontroles mērķu sasniegšanu. Darbinieka rīcības profesionalitāte izpaužas dažādās ikdienas situācijās, tādējādi veidojot un uzturot arī kopējo Valsts kontroles tēlu – ar atbildību veicot uzticētos pienākumus, sniedzot savu redzējumu problēmjautājumu risinājumam, nepieciešamības gadījumā veicot preventīvas darbības, kā arī veicinot radošu domu un ideju apmaiņu.
Izprotot risināmās situācijas būtību, darbinieks pieņem atbilstošākos lēmumus un konstruktīvi rīkojas, laikus paredzot un adekvāti novērtējot savas rīcības sekas. Situācijās, kad tomēr ir pieļautas kļūdas, darbinieks tās godīgi un atklāti atzīst un cenšas veikt visas nepieciešamās darbības, lai tās labotu. Pret kolēģiem un sadarbības partneriem Valsts kontroles darbinieks izturas ar cieņu, tāpēc to zināšanu un veikuma noniecināšana nav pieļaujama.

 

Valsts kontroliere                                                                                                                 E.Krūmiņa