Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Normatīvie akti » Valsts kontroles Atzinības raksta piešķiršanas kārtība

Valsts kontroles Atzinības raksta piešķiršanas kārtība

Apstiprināts ar Valsts kontroles
padomes 2016.gada 2.maija lēmumu,
protokols Nr.26, 2.§

 

VALSTS KONTROLES ATZINĪBAS RAKSTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

 

Izdota saskaņā ar Valsts kontroles likuma
11.panta 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts kontroles Atzinības raksta piešķiršanas kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts Valsts kontroles Atzinības raksts (turpmāk – Atzinības raksts).
2. Atzinības rakstu (pielikums Nr.1) piešķir, lai izteiktu atzinību Valsts kontroles amatpersonām un darbiniekiem (turpmāk – darbinieki) un Valsts kontroles sadarbības partneriem (turpmāk – sadarbības partneri).
3. Sadarbības partneri ir:
3.1. Valsts kontroles revidējamās vienības un to augstākas iestādes;
3.2. citas institūcijas, piemēram, Saeimas komisijas, nevalstiskās organizācijas c.;
3.3. citas fiziskas un juridiskas personas, tajā skaitā revīzijā piesaistītie eksperti.

 

II. Atzinības raksta piešķiršana Valsts kontroles darbiniekiem

4. Valsts kontroles darbiniekiem Atzinības rakstu piešķir:
4.1. par izcilu ieguldījumu Valsts kontroles mērķu sasniegšanā, piešķirot nosaukumu „Gada darbinieks (konkrētajā kalendāra gadā)”;
4.2. par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā;
4.3. par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot amata/darba pienākumus;
4.4. par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Valsts kontroles attīstībā;
4.5. par izcilu ieguldījumu Valsts kontroles attīstībā.
5. Atzinības rakstu pasniedz svinīgos apstākļos valsts kontrolieris vai viņa pilnvarota persona:
5.1. Valsts kontroles dibināšanas dienā – 16.augustā vai citā dienā, kad tiek svinēta Valsts kontroles dibināšanas diena;
5.2. citos svarīgos gadījumos.

 

III. Atzinības raksta piešķiršana sadarbības partneriem

6. Sadarbības partneriem Atzinības rakstu piešķir par būtisku ieguldījumu Valsts kontroles mērķu sasniegšanā:

6.1. Revidējamajām vienībām un to augstākām iestādēm Atzinības rakstu piešķir:

6.1.1. par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli revīziju laikā, paaugstinot revīziju efektivitāti un ietekmi: revīziju tēmu noteikšanas un/vai revīziju plānošanas posmā – sniedzot objektīvu informāciju revīziju risku, apjoma un revīzijas pieejas noteikšanai, pierādījumu gūšanas posmā – operatīvi iesniedzot informāciju un pamatotus skaidrojumus, noslēguma posmā – piedāvājot mērķtiecīgas un efektīvas darbības, lai ieviestu Valsts kontroles ieteikumus;

6.1.2. par Valsts kontroles revīziju rezultātā sniegto ieteikumu pilnvērtīgu, izmaksu ziņā efektīvu un savlaicīgu ieviešanu, pieņemot būtiskus, sabiedrības interesēm atbilstošus lēmumus un neizvairoties no nepopulāru un/vai īstermiņa politiskajai konjunktūrai pielāgotu lēmumu pieņemšanas;

6.1.3. par Valsts kontroles revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanu un reformu uzsākšanu nozarē/apakšnozarē/institūcijā, kuras darbība ir bijusi neekonomiska un/vai neproduktīva un/vai neefektīva un/vai prettiesiska ilgstošā laika periodā;

6.1.4. par būtisku Valsts kontroles identificēto trūkumu savlaicīgu novēršanu jau revīzijas laikā;

6.1.5. par revidējamo vienību amatpersonu un darbinieku atbildības savlaicīgu izvērtēšanu pēc būtības Valsts kontroles revīziju rezultātā atklātas prettiesiskas un/vai nelietderīgas rīcības ar valsts budžeta un/vai pašvaldību budžetu līdzekļiem un/vai mantu gadījumos.

7. Citām institūcijām un citām fiziskajām un juridiskajām personām Atzinības rakstu piešķir:

7.1. par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli revīziju laikā, paaugstinot revīzijas efektivitāti un ietekmi: revīziju tēmu noteikšanas un/vai revīziju plānošanas posmā – sniedzot informāciju revīziju risku, apjoma un revīzijas pieejas noteikšanai, pierādījumu gūšanas posmā – atbalstot Valsts kontroli revīzijas pierādījumu izvērtēšanā, noslēguma posmā – piedāvājot mērķtiecīgus un izmaksu ziņā efektīvus ieteikumus problēmu novēršanai;

7.2. par aktīvu un profesionālu Valsts kontroles revīziju rezultātu popularizēšanu un skaidrošanu publiskajā telpā;

7.3. par atbalstu Valsts kontrolei, izvērtējot revidējamo vienību darbības efektivitāti Valsts kontroles revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanā;

7.4. par Valsts kontroles revīzijām nozīmīgas, pamatotas un pilnīgas informācijas sniegšanu, kura ir praktiski izmantojama Valsts kontroles revīziju darbā.

8. Ekspertiem Atzinības rakstu piešķir par būtisku un profesionālu ieguldījumu revīziju ziņojumu analītisko sadaļu izstrādē, veicot pētījumus, aprēķinus, aplēses un sniedzot cita veida vērtējumus Valsts kontroles revīzijas mērķa sasniegšanai.

9. Atzinības rakstu pasniedz svinīgos apstākļos valsts kontrolieris vai viņa pilnvarota persona.

 

IV. Atzinības raksta piešķiršanas ierosināšana un izvērtēšana

10. Atzinības raksta piešķiršanu darbiniekam un sadarbības partnerim ir tiesīgs ierosināt valsts kontrolieris.

11. Valsts kontrolierim motivētu ierosinājumu par Atzinības raksta piešķiršanu darbiniekam var iesniegt Valsts kontroles struktūrvienības vadītājs vai tiešais darbinieka darba vadītājs.

12. Valsts kontrolierim motivētu ierosinājumu par Atzinības raksta piešķiršanu sadarbības partnerim var iesniegt Valsts kontroles struktūrvienības vadītājs.

13. Ierosinājumā par Atzinības raksta piešķiršanu (pielikums Nr.2) norāda:

13.1. darbiniekam – izvirzītā darbinieka vārdu, uzvārdu, kā arī pamato izvirzītā darbinieka ieguldījumu kādā no Kārtības 4.punktā minētajām jomām;

13.2. sadarbības partnerim – izvirzītā sadarbības partnera nosaukumu / vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu, kā arī pamato izvirzītā sadarbības partnera ieguldījumu kādā no Kārtības 6. līdz 8.punktā minētajām jomām.

14. Ja ierosinājuma iesniedzējs uzskata, ka Atzinības raksts būtu piešķirams sadarbības partnera darbiniekam/amatpersonai, tad šāda ierosinājuma pamatojums, kā arī amatpersonas vai darbinieka vārds, uzvārds un ieņemamais amats ir jānorāda ierosinājumā.

15. Ierosinājumus par Atzinības raksta piešķiršanu izvērtē komisija, kuras sastāvā ir valsts kontrolieris, kas ir komisijas priekšsēdētājs, revīzijas departamentu direktori un Kancelejas pārvaldnieks. Personāla daļas vadītājs tiek pieaicināts gadījumos, kad tiek izvērtēta Atzinības raksta piešķiršana darbiniekam.

16. Komisija pieņem lēmumu par Atzinības raksta piešķiršanu ar klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

17. Ja komisija pieņem lēmumu par Atzinības raksta piešķiršanu, Personāla daļa sagatavo Valsts kontroles rīkojuma projektu par Atzinības raksta piešķiršanu un iesniedz valsts kontrolierim parakstīšanai saskaņā ar darba procesa “Dokumentu un arhīva pārvaldība” aprakstā noteikto kārtību.

18. Pēc Valsts kontroles rīkojuma parakstīšanas Kancelejas pārvaldnieks organizē Atzinības raksta sagatavošanu.

19. Atzinības rakstus nenumurē, un par katru darbinieku / sadarbības partneri, kuram piešķirts Atzinības raksts, Personāla daļa izdara ierakstu Atzinības rakstu reģistrācijas žurnālā, norādot Atzinības raksta piešķiršanas datumu, darbinieka vārdu un uzvārdu; sadarbības partnera nosaukumu / vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu, kā arī Atzinības raksta piešķiršanas darbiniekam / sadarbības partnerim pamatojumu.

20. Atzinības rakstu kopijas glabā Personāla daļa saskaņā ar lietu nomenklatūru attiecīgajā gadā.

 

 

 

Valsts kontroliere                                                                                                                  E.Krūmiņa