2007.gada finanšu pārskats

Informācija par iestādi

LR Valsts kontroles vadības ziņojums par 2007.gada pārskatu

Bilance (veidlapa Nr.1)

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem (veidlapa Nr.4-3)

Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.4-1)

Naudas plūsmas pārskats (veidlapa Nr.2NP)

Naudas līdzekļu un to ekvivalentu izvietojums (veidlapa Nr.1-1)

Pārskats par uzkrājumiem (veidlapa Nr.4-2)

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.5)

Krājumu izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.6)

Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem (veidlapa Nr.8-AV)

Pārskats par debitoriem (prasībām) (veidlapa Nr.8-1)

Pārskats par kreditoriem (saistībām) (veidlapa Nr.8-2)

Pārskats par budžeta izpildi (pamatbudžets) (veidlapa Nr.2)

Pārskats par budžeta izpildi (programma “Valsts kontrole”) (veidlapa Nr.2)

Pārskats par budžeta izpildi (citu budžetu līdzekļi) (veidlapa Nr.2)

Pārskats par budžeta izpildi (programma “Valsts kontrole”) (veidlapa Nr.2)

Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem (veidlapa Nr.2-DII)

Budžeta iestāžu saraksts (veidlapa Nr.22)

Pārskats par debitoru un kreditoru sastāvu (veidlapa Nr.8-S)

Valsts pamatbudžeta programmas (apakšprogrammas) rezultatīvo rādītāju izpildes pārskats (veidlapa Nr.20)

Valsts pamatbudžeta programmas (apakšprogrammas) rezultatīvo rādītāju izpildes pārskats (programma “Valsts kontrole”) (veidlapa Nr.20)

Pārskats par amata vienību plāna izpildi iestādēs (veidlapa Nr.3-1)

Pārskats par amata vienību plāna izpildi iestādēs (programma “Valsts kontrole”) (veidlapa Nr.3-1)

LR Valsts kontroles grāmatvedības politika

Paskaidrojums par atsevišķiem finanšu pārskatu elementiem

Neatkarīgu revidentu ziņojums