2014.gada finanšu pārskats

LR Valsts kontroles vadības ziņojums par 2014.gada pārskatu

Vadības apliecinājums par LR Valsts kontroles 2014.gada finanšu pārskatu

LR Valsts kontroles grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts pie 2014.gada pārskata

Skaidrojums par atsevišķiem finanšu pārskatu elementiem pie 2014.gada pārskata

Bilance (veidlapa Nr.1)

Naudas plūsmas pārskats (veidlapa Nr.2-NP)

Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums (veidlapa Nr.1-1)

Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.4-1)

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem (veidlapa Nr.4-3)

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.5)

Darba materiāls nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu skaidrojumam (pilna kustība) (veidlapa Nr.DM_5_pilna)

Krājumu izmaiņu pārskats (veidlapa Nr.6)

Darba materiāls krājumu izmaiņu skaidrojumam (pilna kustība) (veidlapa Nr.DM_6_pilna)

Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem (veidlapa Nr.8-AV)

Pārskats par debitoriem (prasībām) (veidlapa Nr.8-1)

Pārskats par saistībām (veidlapa Nr.8-2)

Pārskats par nākotnes saistībām un maksājumiem (veidlapa Nr. 9-3)

Pārskats par budžeta izpildi (pamatbudžets – ESF) (veidlapa Nr.2 PB)

Pārskats par budžeta izpildi (pamatbudžets – Valsts kontrole) (veidlapa Nr.2 PB)

Pārskats par budžeta izpildi (pamatbudžets) (veidlapa Nr.2 PB)

Pārskats par budžeta izpildi (veidlapa Nr.2_ZD)

Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem (veidlapa Nr.2-DII)

Informācija par nomātajiem (izņemot finanšu nomu) aktīviem (veidlapa Nr.N-1)

Neatkarīgu revidentu ziņojums