Par pamatlīdzekļu realizācijas likumību Dobeles rajona Auru pagasta padomē

Pārbaudē par pamatlīdzekļu realizācijas likumību Dobeles rajona Auru pagasta padomē konstatēts:

grāmatvedības dokumentu kārtošana neatbilst Latvijas Republikas 14.10.1992. likuma “Par grāmatvedību” 7.panta prasībām;
– veicot gadskārtējās inventarizācijas Auru pagastā, pārkāpti LR Finansu ministrijas 06.09.1993. ”Norādījumi par inventarizācijām” Nr.832. Noformējot inventarizācijas aktus, nav norādīta pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve, nolietojums, atlikusī vērtība. Atsevišķā sarakstā nav uzrādīti pilnībā amortizētie pamatlīdzekļi;
– pārbaudot pamatlīdzekļu pārdošanas dokumentu noformēšanas kārtību un pareizību, konstatēts: 1993.gadā Auru pagasta padomē nebija izstrādāts nolikums par pamatlīdzekļu realizāciju, pamatlīdzekļi tika realizēti par vienošanās cenu, nenosakot to tirgus vērtību.

Pēc Valsts kontroles ierosinājuma Dobeles rajona Auru pagasta revīzijas komisija veica Auru pagasta padomes saimnieciski finansiālās darbības revīziju par 1995.gadu un1996.gada deviņiem mēnešiem. Revīzijas materiāli tika nosūtīti Valsts kontrolei. Pārkāpumi ir novērsti.