Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs privatizācijas procesa revīzijas departamentā » Par valsts uzņēmumu Kuldīgas aptiekas “Vita”, “Pārgaujas aptiekas” Mazsalacas filiāles, Dobeles aptiekas “Farmakon”, Talsu Lielās aptiekas un Kokneses aptiekas privatizācijas procesa atbilstību likumdošanas aktu prasībām

Par valsts uzņēmumu Kuldīgas aptiekas “Vita”, “Pārgaujas aptiekas” Mazsalacas filiāles, Dobeles aptiekas “Farmakon”, Talsu Lielās aptiekas un Kokneses aptiekas privatizācijas procesa atbilstību likumdošanas aktu prasībām

Pārbaudes par valsts uzņēmumu Kuldīgas aptiekas ”Vita”, ”Pārgaujas aptiekas” Mazsalacas filiāles, Dobeles aptiekas ”Farmakon”, Talsu Lielās aptiekas un Kokneses aptiekas privatizācijas procesa atbilstību likumdošanas aktu prasībām veiktas, pamatojoties uz 6.Saeimas deputāta L.Ozoliņa pieprasījumu.

Valsts uzņēmuma ”Pārgaujas aptieka” Mazsalacas filiāles privatizācijas likumības pārbaudē konstatēts:

valsts uzņēmumā ”Pārgaujas aptieka” nav notikusi struktūrvienību – filiāļu privatizācija. Mazsalacas filiāle ir slēgta ar direktores pavēli. Statūtu 6.2.punktā noteikts: ”Direktors atbilstoši uzņēmuma statūtiem bez pilnvaras darbojas, dibinot un likvidējot uzņēmuma filiāles”;
– valsts uzņēmuma ”Pārgaujas aptieka” direktore M.Eriņa pārkāpusi likumu ”Par valsts uzņēmumu” un pārdevusi pamatlīdzekļus SIA ”Mazsalacas aptieka” bez Labklājības ministrijas Valsts īpašuma konversijas komisijas atļaujas;
– realizējot valsts īpašumu SIA ”Mazsalacas aptieka”, v/u ”Pārgaujas aptieka” direktore, pārstāvot valsts intereses, pamatlīdzekļus, mazvērtīgo inventāru un preces pārdevusi par summu, kas ir par Ls 1 345 mazāka, nekā šīs materiālās vērtības uzrādītas pēc inventarizācijas datiem uz 1995.gada 1.oktobri.
Talsu Lielās aptiekas privatizācijas likumības pārbaudē konstatēts:
– pircējs nav izpircis objektu viena gada laikā atbilstoši pirkuma līguma noteikumiem. Pēc stāvokļa uz 1997.gada 1.janvāri nomaksāta izpirkuma maksa Ls 35 278 un atliktā procenta maksājumi Ls 2 658, bet nav nomaksāti attiecīgi ir Ls 7 722 un Ls 2 657 un soda nauda – Ls 3 277;
– pirkuma līgumā paredzētie 23 darbinieki nav nodrošināti ar darba vietām. Objekta manta nav apdrošināta viena gada laikā par Ls 10 000. Pārņemtās sociālā nodokļa saistības nav nomaksātas Ls 1 849 apmērā;
– Privatizācijas aģentūras rīcība, samazinot aptiekas pārdošanas cenu par Ls 9 000 no tās izsoles cenas, vērtējama kā nepamatota un nelikumīga, jo aptiekas slēgšana notikusi privatizācijas subjekta – SIA ”Aptiekas ”Dzīves līnija” ” – vainas dēļ un nav saistīta ar neparedzētām saistībām un kreditoru parādiem, kuri būtiski izmaina privatizācijas subjektam piedāvātos noteikumus. Pamatojoties uz LR Civillikuma 1772. -1773.pantu, valstij nodarīti tieši zaudējumi (atrautā peļņa) Ls 9 000 apmērā;
– Privatizācijas aģentūra nav pietiekoši kontrolējusi noslēgtā pirkuma līguma izpildi, kā tas paredzēts likuma ”Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 8.panta 1.11.punktā, līdz ar to nav ticis nodrošināts privatizācijas mērķis.

Izvērtējot valsts uzņēmuma ”Farmakon” aptiekas Nr.34, Dobelē, E.Francmaņa ielā 10, privatizācijas likumību, konstatēti pārkāpumi šī uzņēmuma privatizācijas komisijas darbībā:

nosakot privatizējamās aptiekas nosacīto cenu, nav ievērotas 1994.gada 10.februāra likuma ”Par privatizējamo valsts un pašvaldības īpašuma objektu novērtēšanas kārtību” normas, jo pirms privatizējamā īpašuma objekta nosacītās cenas noteikšanas nav tikusi veikta parādu un prasību summu salīdzināšana ar kreditoriem un debitoriem, t.i., nav veikta saistību inventarizācija, un līdz ar to saistību novērtējums nav pamatots;
– 1994.gada novembrī apstiprinātais privatizējamās aptiekas nosacītās cenas samazinājums par 4 150 latiem salīdzinājumā ar privatizācijas komisijas tā paša gada 17.maijā apstiprināto nosacīto cenu tika veikts bez juridiska pamatojuma, kā arī nepamatoti tika novilcināta nomas ar izpirkumu līguma noslēgšana starp Labklājības ministriju kā iznomātāju un SIA ”Aptieka ”Dzīves līnija” ” kā nomnieku;
– 1994.gada 4.novembrī akceptēta privatizācijas ienākumu un izdevumu tāme, kas sastādīta uz nepareizu aprēķinu pamata, jo tāmes izdevumu daļā privatizācijas komisijas locekļu darba samaksa par 192 latiem pārsniedz LR Ministru Padomes 1993.gada 4.maija lēmumā Nr.225 ”Par valsts īpašuma privatizācijas komisijām un ekspertu pieaicināšanu privatizācijas procesā” noteikto komisijas darba samaksas lielumu.

Ekonomikas ministrija (Ekonomisko reformu ministrija) nav nodrošinājusi valsts uzņēmuma ”Farmakon” aptiekas Nr.34, Dobelē, E.Francmaņa ielā 10, privatizācijas procesa kontroli atbilstīgi likuma ”Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas kārtību” 13.panta prasībām, lai valsts īpašuma objekta privatizācijas norise atbilstu Latvijas Republikā spēkā esošajiem un privatizāciju reglamentējošajiem tiesību aktiem, kā arī ministrija nav veikusi šī objekta privatizācijas komisijas darbības vispārējo uzraudzību, kā to nosaka likuma ”Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” 13.panta prasības.