Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs privatizācijas procesa revīzijas departamentā » Pārbaude par privatizētās Valsts Rīgas robotu rūpnīcas objektu Nr.1 un Nr.6 pirkuma līgumu nosacījumu faktisko izpildi

Pārbaude par privatizētās Valsts Rīgas robotu rūpnīcas objektu Nr.1 un Nr.6 pirkuma līgumu nosacījumu faktisko izpildi

Pārbaude par privatizētās Valsts Rīgas robotu rūpnīcas objektu Nr.1 un Nr.6 pirkuma līgumu nosacījumu faktisko izpildi veikta saskaņā ar darba plānu.

Pārbaudē konstatēts:

Privatizācijas aģentūra nekontrolē pircēja norēķinus par pārņemtajiem kreditorparādiem. Pēc stāvokļa uz 1996.gada oktobri SIA “Langa” nav norēķinājusies ar valsts un pašvaldību budžetiem par Ls 58 856, kaut gan tas paredzēts Privatizācijas aģentūras 1995.gada 6.jūnijā noslēgtajā pirkuma līgumā ar SIA ”Langa” par Valsts Rīgas rūpniecisko robotu rūpnīcas (VRRRR) objekta Nr.1 pārdošanu;
– Privatizācijas aģentūra 1995.gada 1.novembrī noslēdza pirkuma līgumu ar privātpersonu G.Indriksonu par VRRRR objekta Nr.6 pārdošanu.
1996.gada 12.februārī Privatizācijas aģentūra deva piekrišanu objekta Nr.6 vērtības ieguldīšanai SIA “Roboti” pamatkapitālā mantiskā ieguldījuma veidā un 1996.gada 6.martā noslēdza pārjaunojuma līgumu. Šajā laikā par VRRRR objektu Nr.6 nomaksāts 79,6% no pirkuma cenas, nebija segti parādi valsts un pašvaldības budžetam, kas apgrūtināja līgumu un bija ņemti vērā, nosakot objekta Nr.6 cenu. Privatizācijas aģentūras dotā atļauja privātpersonai, kam juridiski ir pilna atbildība par savu saistību izpildi, atsavināt daļēji izpirktu īpašumu un ieguldīt to vienas personas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību samazina atbildības pakāpi līguma saistību izpildē.
SIA “Roboti” nepildīja Finansu ministrijas un Rīgas Domes Finansu komitejas nodokļu parādu samaksas termiņu pagarinājumu saistību rakstos noteiktās saistības un uz 1996.gada oktobri bija parādā valsts un pašvaldības budžetam Ls 48 601.
1996.gada 31.oktobrī un 11.novembrī Finansu ministrija atcēla lēmumus par sociālā un peļņas nodokļa parādu termiņa pagarinājumu SIA “Roboti”;
– SIA “Roboti” neiesniedz Privatizācijas aģentūrā gada un ceturkšņa pārskatus un izziņas, kas apstiprina līgumā noteikto apgrūtinājumu ievērošanu, kā paredzēts pirkuma līguma 3.8.1. un 3.8.2.punktā;
– Privatizētā VRRRR objektā Nr.6 netiek veikta uzņēmējdarbība un netiek pildītas darbaspēka izmantošanas saistības par 44 cilvēku nodarbināšanu, kas paredzētas pirkuma līguma 3.6.1. un 3.6.2.punktā, par ko 1996.gada 9.oktobrī sastādīts Valsts kontroles akts. Saskaņā ar 1995.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.170 privatizētā valsts īpašuma jaunajam īpašniekam, ja tas nepilda darbaspēka izmantošanas saistības, bija jāiemaksā valsts sociālās apdrošināšanas fondā Ls 10 349. Pircējs iemaksu nav izdarījis. Privatizācijas aģentūra nekontrolē pirkuma līguma saistību izpildi un neizmanto atpakaļpirkuma tiesības saskaņā ar pirkuma līguma 4.2.punktu.

Kolēģija informēja Valsts ieņēmumu dienesta Zemgales priekšpilsētas nodaļu par nepieciešamību aktivizēt nodokļu iekasēšanu, izmantojot visas likumdošanas aktos paredzētās sankcijas pret uzņēmējsabiedrībām, kuras nenorēķinās par privatizēto uzņēmumu pārņemtajiem parādiem.

Pēc stāvokļa uz 1997.gada 1.janvāri SIA “Roboti” parāds valsts un pašvaldības budžetam ir Ls 166 962, sociālā nodokļa parāds – Ls 11 116. Parādu SIA “Roboti” direktors G.Indriksons ar 1997.gada 20.janvāra garantijas rakstu Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas nodokļu inspekcijai solījis nomaksāt līdz 1997.gada 1.aprīlim, bet nav garantiju sociālā nodokļa parāda nomaksai.

Privatizācijas aģentūras uzmanība vērsta uz nepieciešamību pilnveidot privatizēto uzņēmumu kontroles sistēmu, nodrošinot pirkuma līgumu saistību izpildi un pārņemto parādu nomaksu valsts un pašvaldību budžetiem.