Privatizācijas aģentūras darbības efektivitāti

Pārbaudot Privatizācijas aģentūras darbības efektivitāti laika periodā no 1994.gada 22.aprīļa līdz 1996.gada 1.janvārim, konstatēts:

privatizācijai 1994. un 1995.gadā nodoti 450 valsts uzņēmumi un valsts akciju sabiedrības, 38 likvidējamie objekti, 36 objektu valsts kapitāla daļas, 21 nekustamais īpašums, kā arī Privatizācijas aģentūrai nodotas 122 denacionalizācijas lietas;
– Privatizācijas aģentūras darbība pēc būtības atbilst likumu ”Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, ”Par akciju sabiedrībām”, ”Par bezpeļņas organizāciju”, Civillikuma, Ministru kabineta noteikumu un Privatizācijas aģentūras statūtu prasībām un pietiekami efektīvi, savu iespēju robežās tiek realizēts ar likumu ”Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” noteiktais privatizācijas mērķis – mainot valsts vai pašvaldības īpašuma objekta īpašnieku, radīt labvēlīgu vidi kapitāla darbībai Latvijas tautsaimniecības attīstības interesēs un sašaurināt darbību, ko valsts un pašvaldības veic kā uzņēmēji;
– lai nodrošinātu Privatizācijas aģentūras darbību atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, Privatizācijas aģentūra ir izstrādājusi un apstiprinājusi attiecīgus noteikumus un nolikumus.

Valsts kontrole ir konstatējusi arī būtiskus trūkumus, kas palēnina privatizācijas procesa gaitu, ietekmē tā kvalitāti un rezultātā – Privatizācijas aģentūras darbības efektivitāti kopumā.