Privatizācijas aģentūras pārbaude

Privatizācijas aģentūras pārbaude veikta sadarbībā ar Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta revidentiem par privatizācijas procesā gūtajiem ieņēmumiem un to izlietojumu laika periodā no 1994.gada 22.aprīļa līdz 1996.gada 1.janvārim.

Pārbaudē konstatēts:

Privatizācijas aģentūra nav pilnībā izmantojusi savas tiesības pret privatizācijas subjektiem par laikā nenomaksātajām pirkuma maksām, kā tas paredzēts pirkuma līgumu saistībās.
Privatizācijas subjektu nokavētie maksājumi pēc stāvokļa uz 1995.gada 31.decembri ir Ls 978 917, bet samaksātās soda naudas – tikai Ls 18 743;
– Privatizācijas aģentūrā nav pietiekamas uzskaites un kontroles par pārņemto privatizējamo objektu nomnieku norēķinu stāvokli: nomas maksu summām, maksāšanas termiņiem un maksājumu nokavējumiem.