Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs privatizācijas procesa revīzijas departamentā » Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas Tiesu izpildītāju kantora tiesu izpildītāja K.Vanuškas darbības likumības pārbaude, realizējot parādu piedziņu pēc tiesas izpildu rakstiem pret likvidējamo valsts a/s “Straume”

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas Tiesu izpildītāju kantora tiesu izpildītāja K.Vanuškas darbības likumības pārbaude, realizējot parādu piedziņu pēc tiesas izpildu rakstiem pret likvidējamo valsts a/s “Straume”

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas Tiesu izpildītāju kantora tiesu izpildītāja K.Vanuškas darbības likumības pārbaude, realizējot parādu piedziņu pēc tiesu izpildu rakstiem pret likvidējamo valsts a/s ”Straume” veikta, pamatojoties uz zvērinātu advokātu biroja ”Grunte & Cers” 1996.gada 2.februāra rakstu ”Par likvidējamās valsts akciju sabiedrības ”Straume” mantas izsaimniekošanu”.

Pārbaudē konstatēts:

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesu izpildītāja K.Vanuškas rīcība, izpildot tiesu lēmumus par mantas piedziņu no VAS ”Straume”, ir atzīstama kā nepareiza un nelikumīga. K.Vanuška savā darbībā nav ievērojis tieslietu ministra v.i. J.Kaksīša 1993.gada 1.jūlijā apstiprinātās pagaidu instrukcijas ”Tiesu spriedumu izpildīšana” prasības, piešķīris sev nelikumīgas tiesības rīcībā ar valsts mantu un naudas līdzekļiem, bet Tiesu izpildītāju kantora vadītāja M.Rembaine nav pildījusi kontroles funkcijas;
– realizējot VAS ”Straume” aprakstīto mantu, netika rīkotas izsoles, kas sekmētu valsts mantas pārdošanu ar izdevīgākiem noteikumiem. Tiesu izpildītāja K.Vanuškas noslēgtie sadarbības līgumi ar dažādām SIA par valsts mantas realizēšanu ir nepilnīgi un nav lietderīgi no valsts interešu viedokļa. Līgumos nav paredzēta mantas realizētāja atbildība, nav paredzēta kontrole no kantora vadības puses, jo līgumus paraksta pats tiesu izpildītājs;
– tiesu izpildītājs K.Vanuška VAS ”Straume” mantas realizācijā saņemto naudu nenodeva tiesu izpildītāju kantora depozītu kontā, un viņa rīcībā nebija uzskaites par saņemto un izdoto naudu. Pēc valsts revidentu sastādītā ieņēmumu un izdevumu kopsavilkuma K.Vanuškas rīcībā bija Ls 2 706, pretēji paskaidrojumā minētajiem Ls 390;
– tiesu izpildītājs K.Vanuška, realizējot parādu piedziņu pēc tiesu spriedumiem, apraksta, izņem un pārdod uzņēmuma – parādnieka mantu, bet neiekasē un valsts budžetā nenomaksā pievienotās vērtības (apgrozījuma) nodokli, lai gan tas bija viņa pienākums. No Zemgales priekšpilsētas tiesu izpildītāja K.Vanuškas realizēto mantu ienākumiem Ls 3 376 jāatmaksā VAS ”Straume” norēķiniem ar valsts budžetu.