Valsts uzņēmumā “Jelgavas eksperimentāli mehāniskā rūpnīca”

Revīzijā par valsts interešu realizēšanu bijušajā valsts uzņēmumā ”Jelgavas eksperimentāli mehāniskā rūpnīca” konstatēts:

29.06.1990. ar Valsts agrorūpnieciskās komitejas Republikāniskās ražošanas apvienības “Latvijas meliorācija” pavēli tika likvidēts valsts uzņēmums “Jelgavas eksperimentāli mehāniskā rūpnīca”. Aktīvu un saistību inventarizācija netika veikta, bet ar 01.07.1990. uz likvidējamā valsts uzņēmuma bāzes tika izveidots nomas uzņēmums, kuram tika nodoti nomā valsts uzņēmuma pamatlīdzekļi un apgrozāmie līdzekļi.
LR Lauksaimniecības ministrija nav pildījusi LR AP 12.12.1990. lēmumu “Par likuma “Par valsts uzņēmumu” spēkā stāšanās kārtību” – nav izstrādāti v/u “Jelgavas EMR”statūti, un LR Uzņēmumu reģistrā valsts uzņēmums nav reģistrēts;
– 23.09.1991. valsts nomas uzņēmuma darbinieki – 40 fiziskas personas – nodibināja SIA “Jelgavas EMR Ltd.”, kas turpināja izmantot bijušā v/u “Jelgavas EMR” mantu. LR Lauksaimniecības ministrijas izveidotā komisija 1992.gada janvārī tikai dokumentāri – pēc grāmatvedības datiem – veica bijušā v/u “Jelgavas EMR” mantas inventarizāciju;
– tikai 01.08.1992. tika noslēgts nomas līgums starp LR Lauksaimniecības ministriju kā iznomātāju un SIA”Jelgavas EMR Ltd.” kā nomnieku. Kaut arī visu bijušā v/u “Jelgavas EMR” mantu izmantoja SIA “Jelgavas EMR Ltd.”, tomēr nomas līguma pielikumā visa valsts manta, kas tika uzskaitīta LR Lauksaimniecības ministrijas izraudzītās inventarizācijas komisijas sastādītajā aktā, netika uzrādīta. Nomas maksa Ls 107 100 par pamatlīdzekļu izmantošanu līgumā noteikta 5% gadā no iznomāto pamatlīdzekļu nosacītās vērtības, bet aprēķināti un maksāti – tikai Ls 535 jeb 0,5%. Kaut gan valsts mantu SIA “Jelgavas EMR Ltd.” izmantoja līdz 1996.gada jūlijam, par nomu samaksāti tikai Ls 1 339;
– ar LR Lauksaimniecības ministrijas akceptu 2.09.1992. SIA “Jelgavas EMR Ltd.” noslēgusi apakšnomas līgumu ar SIA “KEM-KO” par valsts pamatlīdzekļu 6,84 milj. rbļ.(Ls 34 200) vērtībā iznomāšanu. Līgums noslēgts līdz 31.07.1993. Līgumā paredzēta nomas maksa valstij par visa uzņēmuma nomu 0,685 milj. rbļ. (Ls 3 425) mēnesī (01.08.1992. noslēgtais līgums paredzēja nomas maksu tikai Ls 45 mēnesī). Arī SIA “KEM-KO” valsts mantu izmanto līdz tās privatizācijai -1996.gada jūlijam.

Konstatēts, ka valsts mantas apsaimniekošana nav uzlabojusies arī Privatizācijas aģentūras valdījuma laikā. SIA “Jelgavas EMR Ltd.” daļu valsts mantas prettiesiski pārdevusi un iegūto naudu ieskaitījusi savos ieņēmumos.

Par pieļautu pamatlīdzekļu prettiesisku pārdošanu kolēģija noteica uzrēķinu Ls 66 699 LR Zemkopības ministrijai un Ls 8 508 Privatizācijas aģentūrai.

Uz revīzijas materiālu pamata LR Ģenerālprokuratūrā tika ierosināta krimināllieta un Zemgales apgabaltiesā iesniegtas 2 prasības par valstij radušos zaudējumu piedziņu no SIA “Jelgavas EMR Ltd.”

Kolēģijas lēmums tika pārsūdzēts Valsts kontroles padomē, un padome pieņēma lēmumu – atlikt uzrēķina uzlikšanu Zemkopības ministrijai un Privatizācijas aģentūrai līdz jautājuma izlemšanai tiesu institūcijās.