Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs privatizācijas procesa revīzijas departamentā » Zvejniekciema zivju pārstrādes rūpnīcas un dzīvojamā kompleksa privatizācijas likumības pārbaude

Zvejniekciema zivju pārstrādes rūpnīcas un dzīvojamā kompleksa privatizācijas likumības pārbaude

Zvejniekciema zivju pārstrādes rūpnīcas un dzīvojamā kompleksa privatizācijas likumības pārbaude veikta, pamatojoties uz SIA ”Silar International” Zvejniekciema zivju pārstrādes rūpnīcas strādnieku un pensionāru grupas iesniegumu.

Pārbaudē konstatēts:

firma SIA ”Silar International” kopš 1991.gada 25.jūlija ir reorganizētā kopuzņēmuma ”Latkompexim” tiesību pārņēmēja;
– r/a ”Latribprom”, pamatojoties uz PSRS tiesību aktiem par nomu, 1990.gada 1.jūnijā iznomā ar izpirkuma tiesībām Zvejniekciema zivju pārstrādes rūpnīcas pamatfondus, t.sk. arī dzīvojamo fondu un apgrozāmos līdzekļus, k/u ”Latkompexim”;
– nomas līgums netika saskaņots ar Latvijas Republikas valsts varas un pārvaldes institūcijām, kā to noteica spēkā esošie tiesību akti. Tajā netika norādīts izmantojamās mantas sastāvs un vērtība. Nav veikta nomā nododamās mantas inventarizācija, kā arī iznomātā manta nav nodota ar nodošanas un pieņemšanas aktu, tādēļ šis līgums ir apstrīdams tiesību aktu noteiktā kārtībā;
– r/a ”Latribprom” 1990.gada 9.novembrī, nenoslēdzot pirkuma līgumu, bet pamatojoties uz nomas līgumu un k/u ”Latkompexim” naudas pārskaitījumiem 1 157 430 rbļ. apmērā, nodod iznomāto mantu k/u ”Latkompexim” īpašumā, sastādot pieņemšanas un nodošanas aktu. Pirms pārdošanas nav veikta pilnīga pamatlīdzekļu inventarizācija un novērtēšana.

Šāda rīcība ar valsts īpašumu, t.sk. arī dzīvojamo fondu, ir prettiesiska, jo LR AP 1990.gada 24.oktobra lēmums ”Par neatliekamiem pasākumiem valsts īpašuma patvaļīgas privatizācijas novēršanai” bija noteicis moratoriju uz visa veida darbību, kas saistīta ar valsts īpašuma konversiju.

Arī turpmākā izpirkuma maksas atdošana k/u ”Latkompexim” un tās atkārtota pārskaitīšana r/a ”Latribprom” ir pretrunā ar LR AP 1990.gada 3.decembra lēmumu ”Par valsts īpašuma aizsardzību Latvijas Republikā”, jo r/a ”Latribprom” valdījumā esošā valsts īpašuma pārdošanai nebija attiecīgas LR Ministru Padomes atļaujas.

Revīzijas materiāli nodoti Ģenerālprokuratūrai, lai izvērtētu minētā pārdošanas darījuma tiesiskumu.