Centrālajā vēlēšanas komisijā

Centrālajā vēlēšanu komisijā nebija attaisnojuma dokumentu par valsts līdzekļu izlietojumu pilsētu un rajonu vēlēšanu komisijās. Par 1994.gadā pašvaldību vēlēšanām izlietotajiem Ls 969 063 bija vienīgi vēlēšanu komisiju ziņojumi bez pielikumiem. Sastādot gada pārskatu, Centrālā vēlēšanu komisija nav ņēmusi vērā arī šos ziņojumus, jo vēlēšanās izlietotā summa uzrādīta par Ls 61 562 lielāka, Centrālās vēlēšanu komisijas uzturēšanas izdevumus uzrādot par Ls 61 562 mazākus, nekā tie bija faktiski.

Centrālās vēlēšanu komisijas grāmatvedībā nav nodošanas un pieņemšanas aktu par to, ka rajonu un pilsētu vēlēšanu komisijas vēlēšanu vajadzībām iegādātās materiālās vērtības ir nodevušas pašvaldībām. Nav veikta materiālo vērtību inventarizācija nevienā vēlēšanu komisijā.

Ārzemēs izveidotajām vēlēšanu komisijām piešķirtie valsts budžeta līdzekļi norakstīti faktiskajos izdevumos nevis pēc to faktiskā izlietojuma, bet līdz ar latu konvertāciju citu valstu valūtās. Pēc 6.Saeimas vēlēšanām ārvalstīs izveidotās vēlēšanu komisijas atmaksāja neizmantotos līdzekļus, kopsummā Ls 16 120,60. Tie bija jāiemaksā valsts budžetā, bet Centrālā vēlēšanu komisija valsts budžetā pārskaitīja tikai Ls 12 919,70 un pārējos Ls 3 200,90 izlietoja savu uzturēšanas izdevumu segšanai.

Izvēloties remontdarbu izpildītājus un iegādājoties datortertehniku, nebija organizēti ne konkursi, ne izsoles, tā pārkāpjot 1994.gada 1.martā pieņemtos Ministru kabineta noteikumus Nr.60 “Par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām”.

Šajā revīzijas lietā Centrālajai vēlēšanu komisijai noteikts uzrēķins.