Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departamentā

Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departamentā (UGDD) konstatētie trūkumi:

departamentā, kur ir centralizētā grāmatvedības uzskaite, sastādīta tikai viena pamatbudžeta izlietojuma tāme bez līdzekļu sadalījuma starp centralizēti apkalpojamām iestādēm, nav kārtota arī grāmatvedības uzskaite atsevišķi Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departamenta centrālajam aparātam. Tas rada grūtības pakļauto iestāžu darbā, jo tās nav informētas par piešķirtajiem valsts līdzekļiem un to izlietojumu, šo līdzekļu piešķiršana atkarīga no departamenta vadības subjektīvās pieejas;
– UGDD neveica pietiekošu kontroli par atsevišķu tiešā pakļautībā esošo iestāžu līgumsaistībām. Talsu UGD un Jūrmalas pilsētas 2.UGD bija noslēgušas nomas līgumus ar uzņēmējsabiedrībām par uzpildes staciju iznomāšanu, bet līgumos nebija noteikts nomas maksas lielums;
– 1994. un 1995.gadā Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departamentā speciālā budžeta līdzekļi bija izlietoti bez tāmes, pieļautas neprecizitātes grāmatvedības pārskatos, nebija veikta pilna pamatlīdzekļu inventarizācija un ne vienmēr pareizi veikta pamatlīdzekļu pārcenošana. Iestādēs, kuras apkalpo centralizētā grāmatvedība, pamatlīdzekļu inventarizācijās nebija piedalījies centralizētās grāmatvedības pārstāvis, nebija nodrošināta kārtība degvielas izlietojuma uzskaitē speciālajām automašīnām;
– Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departamentā pirms kapitālā remonta uzsākšanas atsevišķos objektos nebija sastādīti defektu akti, citos gadījumos ēku rekonstrukcijas darbi izpildīti bez apstiprināta projekta un bez izdevumu tāmēm, līgumi ar darbu izpildītājiem noslēgti bez konkursa vai izsoles.

Daļa no konstatētajiem trūkumiem un pārkāpumiem tika novērsti jau revīzijas laikā; par revīzijas rezultātiem paziņots Iekšlietu ministrijai, pieprasot kontrolēt pārkāpumu pilnīgu novēršanu.