Labklājības ministrijas Centrālajā aparātā

Labklājības ministrijas Centrālajā aparātā pieļautie pārkāpumi rīcībā ar valsts līdzekļiem:

izdarīti dažādi maksājumi no valsts pamatbudžeta līdzekļiem par Ls 35 998, pieļaujot pārtēriņu ekonomiskās klasifikācijas kodos uz citu ekonomiskās klasifikācijas kodu rēķina;
– par autotransporta līdzekļu lietošanu pārskaitīti Ls 21 025 pēc rēķiniem, kuros nav uzrādīts, ar kādu mašīnu veikti pakalpojumi un par kādas mašīnas remontu tiek maksāts, nav arī līgumā paredzētās kalkulācijas;
– pēc līguma noslēgšanas ar bezpeļņas organizāciju valsts uzņēmumu “Šampētera nams” par ministrijas valdījumā esošo īpašumu apsaimniekošanu Labklājības ministrija ir pārskaitījusi Ls 85 631 no valsts budžeta līdzekļiem, norakstījusi tos faktiskos izdevumos un nav pienācīgi kontrolējusi to izlietošanu;
– pēc labklājības ministra rīkojuma, kas izdots pretēji Ministru kabineta noteikumiem, minētajai organizācijai nodoti 6 namīpašumi Rīgā un 2 namīpašumi Jūrmalā, kam bija jābūt uzskaitītiem ministrijas bilancē. Par šādu rīcību bija tiesīgs lemt tikai Ministru kabinets;
– uz valsts vārda ministrijas personā nebija reģistrēts arī namīpašums Jersikas ielā 5, Rīgā, līdz ar to nebija izpildīts Ministru kabineta 1995.gada 23.augusta rīkojums Nr.477;
– nelikumīgi no Labklājības ministrijas Centrālā aparāta speciālā budžeta subsidētas ministrijas pārraudzībā un pārziņā esošās juridiski patstāvīgās iestādes: Farmācijas inspekcija un Zāļu kvalitātes kontroles un sertifikācijas laboratorija;
– Labklājības ministrija, neievērojot Ministru kabineta 1995.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.91, nelikumīgi par valsts speciālā veselības aizsardzības budžeta līdzekļiem centralizēti iegādājās medikamentus un dezinfektantus par Ls 117 000 un nelikumīgi sadalīja 1995.gadā neizlietotos valsts speciālā veselības aizsardzības budžeta līdzekļus Ls 201 231 apmērā;
– neievērojot Ministru kabineta 1994.gada 1.marta noteikumus Nr.60 “Par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām”, veselības valsts ministrs P.Apinis noslēdzis līgumus par Ls 295 344 medicīnas tehnikas un iekārtu iegādei P.Stradiņa Valsts klīniskajai slimnīcai un Rēzeknes slimnīcai.

Kolēģija noteica Labklājības ministrijas Centrālajam aparātam uzrēķinu un pieprasīja novērst konstatētos trūkumus.

Likumā “Par Valsts budžetu 1995.gadam” stomas invalīdu rehabilitācijas līdzekļu iegādei bija paredzēti Ls 250 000. Revidējot šos līdzekļus, konstatēts, ka noteiktajam mērķim izlietoti tikai Ls 2 542,42. Neievērojot likuma “Par budžetu un finansu vadību” 26.pantu, Labklājības ministrija un Nacionālais Vides veselības centrs Ls 247 457,60 izlietoja medikamentu, ķimikāliju, laboratorijas preču iegādei un citiem mērķiem. Konstatēts arī, ka SIA “Medap A”, darbojoties bez medicīnas preču ražošanai nepieciešamās licences, ir izgatavojusi stomas invalīdu aprūpes priekšmetus, par ko akciju sabiedrība “Rīgas slimokase” samaksājusi Ls 5985. Izgatavotie priekšmeti ar aktu nodoti nevis Valsts akciju sabiedrībai “Rīgas slimokase”, ar ko bija noslēgts līgums, bet gan sabiedriskai organizācijai “ILCO – Latvijas biedrība”. Sabiedriskajā organizācijā “ILCO – Latvijas biedrība”, savukārt, stomas slimnieku kopšanas līdzekļu uzskaite nav kārtota atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, un revīzijas gaitā nebija iespējams konstatēt faktisko invalīdiem nepieciešamo kopšanas piederumu izlietojumu.

Departamenta kolēģija noteica uzrēķinu un pieprasīja novērst revīzijā konstatētos trūkumus.