Latvijas Lauksaimniecības universitātē

Revīzijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) konstatēts, ka nav uzskaitīti valūtas operāciju ieņēmumi Ls 70 189 un izdevumi Ls 47 196. Konstatēts, ka LLU struktūrvienības patvaļīgi, bez saskaņošanas ar LLU administrāciju, nelikumīgi atvērušas speciālā budžeta norēķinu kontus, kuru apgrozība netiek uzrādīta LLU pārskatos. Pieļautas neprecizitātes pamatlīdzekļu uzskaitē. Samaksai par ēku remontu nepamatoti izlietoti Ls 12 562 no investīcijām paredzētajiem līdzekļiem. Studentu transporta izdevumu kompensācijām paredzētās valsts dotācijas Ls 36 072 izlietotas izdevumu segšanai par dienesta viesnīcu apkuri.

Neapmierinošs stāvoklis materiālo vērtību saglabāšanā un uzskaitē ir Zirgkopības mācību centrā: nepareizi veikta zirgu novērtēšana un to vērtība noteikta nepamatoti zema. Grāmatvedības uzskaitē nav uzrādīti ieņēmumi no zirgu realizācijas Ls 6 010. Nav nodrošināta kontrole par norēķiniem ar SIA “Seleks”, kas veic starpnieka funkcijas LLU zirgu realizācijā ārvalstīs. Pieļauta arī cita nelikumīga un nepareiza rīcība ar finansu līdzekļiem un valsts mantu.

LLU Transporta daļas vadītājs J.Petrovs ir veicis nelikumīgus darījumus ar universitātes transporta līdzekļiem, nelīdzvērtīgi mainot tos ar VĀF “Nordeks”, grāmatvedībā dokumenti par šīm maiņas operācijām nav iesniegti savlaicīgi. Šādu rīcību nav pienācīgi kontrolējis LLU direktors E.Ošiņš, tāpēc LLU vadībai ieteikts izvērtēt LLU direktora E.Ošiņa un Transporta daļas vadītāja J.Petrova atbilstību ieņemamajam amatam. LLU noteikts uzrēķins.