Latvijas Onkoloģijas centrā

Revīzijā Latvijas Onkoloģijas centrā konstatēts, ka centrs veicis tā rīcībā nodotās ēkas rekonstrukciju Gaiļezerā, izbūvējot €“dināšanas kompleksu un sakņu glabātuvi. Darbi bija uzsākti bez attiecīga finansējuma, līgums ar darbu izpildītāju, pretēji Ministru kabineta 1994.gada 1.martā pieņemtajiem noteikumiem Nr.60, bija noslēgts bez konkursa un izsoles. Turklāt būvniecība uzticēta firmai CRB “Helfer-F” SIA, kuras izmantošanā ēdināšanas komplekss nodots pēc tā izbūves par valsts līdzekļiem. Uz valstij neizdevīgiem noteikumiem ar šo firmu noslēgts nomas līgums, neparedzot līgumā maksu par telpu un inventāra izmantošanu, komunālo pakalpojumu samaksu u.c. Līgumā paredzēts, ka Onkoloģijas centram bez maksas jānodrošina firma ar darba telpām 40 m2 platībā, strādnieku garderobi, dušām, materiālu noliktavām, remontam nepieciešamo iekārtu, 2 pilsētas telefoniem un jāmaksā no valsts budžeta līdzekļiem par ūdens apgādi, patērēto elektroenerģiju u.c. (tā ierakstīts līgumā). Firma Onkoloģijas centra telpās ir iekārtojusi kafejnīcu un kulinārijas veikalu, kur jebkuram pircējam pārdod ēdināšanas kompleksā izgatavotos pārtikas produktus.

Izskatot revīzijas materiālus, departamenta kolēģija noteica būvprojekta ekspertīzi, ko veica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides valsts ekspertīzes pārvalde. Ekspertīzē konstatēti būtiski trūkumi būvprojekta izstrādē: projekta dokumentācija pirms būvdarbu uzsākšanas nav nodota valsts ekspertīzei, vispārceltnieciskajai daļai nav sastādīti fiziskie būvapjomi, līdz ar to nav iespējams pārbaudīt būvizmaksas, lokālās tāmes apjomi nav pamatoti ar projekta materiāliem, būvprojekta daļā par ūdensvadu un kanalizāciju nav uzrādīts ūdens patēriņa apjoms, kanalizācijas vadam paredzēts pārāk mazs kritums, kas nenovērš tā aizsērēšanu, pieņemšanas un nodošanas akti par ēdināšanas kompleksu un sakņu glabātuvi pēc pārbūves pabeigšanas nav sastādīti atbilstoši normatīvajām prasībām, kā arī pieļauti citi trūkumi.

Par nepilnīgi izstrādāto būvprojektu samaksāti Ls 5 373. Kopējās ēdināšanas kompleksa rekonstrukcijas un sakņu glabātuves izbūves izmaksas ir Ls 151 512, no kuriem samaksāti Ls 68 599, pārmaksājot Ls 5 879,38 nelikumīga sadārdzinājuma koeficienta piemērošanas dēļ.

Onkoloģijas centrā nav veikta debitoru un kreditoru parādu inventarizācija, kā to prasa Instrukcijas par grāmatvedību valsts budžeta iestādēs 26.punkts. Debitoru parādi uz 01.07.95. bija Ls 8 206, kreditoru parādi – Ls 320 940. Nebija ņemti uzskaitē pamatlīdzekļi Ls 8 149,69 vērtībā, kas nopirkti no firmas CRB “Helfers-F” SIA, grāmatvedības reģistros atsevišķos gadījumos izdarīti ieraksti, kas nav pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem.

Latvijas Onkoloģijas centram noteikts uzrēķins un pieprasīts novērst konstatētos trūkumus.