LR Ekonomikas ministrijas Centrālajā aparātā

Revīzijā LR Ekonomikas ministrijas Centrālajā aparātā (EMCA) konstatēts, ka pieļauti trūkumi un pārkāpumi grāmatvedības uzskaitē. Grāmatvedības darba organizācija neatbilst “Instrukcijai par grāmatvedību valsts budžeta iestādēs”, nav grāmatvedības darbinieku pienākumu sadales, netiek kontrolēts budžeta līdzekļu izlietojums pakļautībā un pārraudzībā esošajās budžeta iestādēs. Pieļauti daudzi pārkāpumi debitoru un avansieru uzskaitē un datu sagrozīšana atskaitēs. Nav ievēroti noteikumi par kases operācijām, kas veicināja finansu disciplīnas pārkāpumus. Faktiski pārskatos neuzrādītie naudas atlikumi dienas beigās kasē par revīzijas periodu bija 20-50 tūkstošu latu robežās. Pārskatos līdzekļu atlikumi uz 1995.gada beigām bija samazināti par Ls 56 095. Aizbildinoties ar kasieres slimību, EMCA revīzijas laikā apzināti radīja apstākļus, kas nedeva iespēju valsts revidentei veikt pēkšņo kases revīziju. Sakarā ar minētajiem pārkāpumiem ierosināts ekonomikas ministram izskatīt ministrijas valsts sekretāra vietnieka administratīvajos jautājumos V.Sviķa, Plānu un finansu nodaļas vadītājas E.Bodžes un vecākās referentes S.Šuķes darbu.

Ekonomikas ministrija kā Valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja pieļāvusi šī fonda un fonda depozītnoguldījuma procentu līdzekļu izlietošanu EMCA darbinieku vispārējai prēmēšanai, kas neatbilst ar Ministru kabineta 1994.gada 29.novembra lēmumu Nr.144 apstiprinātā Valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja darbības nolikuma 22.punktam. 1995.gadā šādiem mērķiem izlietoti Ls 38 440 no VĪPF līdzekļiem. VĪPF līdzekļi izmantoti arī citiem Centrālā aparāta uzturēšanas izdevumiem. Pieļauta arī nelietderīga VĪPF līdzekļu izlietošana vieglās automašīnas iegādei Ls 25 000 vērtībā valsts ministra Ē.Kažas dienesta vajadzībām. Nav veikta Ekonomikas ministrijas valdījumā nodoto ēku pienācīga apsaimniekošana, nav atgūti nomas maksājumu parādi, noslēgti valstij neizdevīgi līgumi.

Kolēģija noteica uzrēķinu un pieprasīja novērst revīzijā konstatētos trūkumus.