Nodarbinātības valsts dienestā

Nodarbinātības valsts dienestā nebija nodrošināta kontrole par bezdarbnieku apmācībai un pārkvalifikācijai paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu. Ls 72 961 pārskaitīti firmai “Darba tirgus nākotne”, kas bezdarbnieku apmācībā darbojās bez licences, veicot starpnieka funkcijas. Šī firma bija noslēgusi līgumu par bezdarbnieku apmācību ar citu, licencētu uzņēmējsabiedrību un par saviem pakalpojumiem paturēja sev Ls 18 484. Tādā veidā tika sadārdzināta bezdarbnieku apmācība. Saskaņā ar nolikumu Nodarbinātības valsts dienestam bija jāveic pienākumi, kurus tas nelikumīgi un nepareizi, noslēdzot līgumu, bija nodevis firmai “Darba tirgus nākotne”. Departamenta kolēģija atzina, ka zaudējumu nodarīšanā valstij vainīgs ir Nodarbinātības valsts dienests, un noteica tam uzrēķinu. Vairākās mācību iestādēs faktiskais budžeta līdzekļu izlietojums bezdarbnieku apmācībai neatbilda līgumiem pievienotajām tāmēm, tādēļ departamenta kolēģija nolēma pieprasīt no Labklājības ministrijas, lai tā veic pasākumus konstatēto trūkumu novēršanai.