Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts budžeta revīzijas departamentā » Par nodokļu maksājumu parādu iekasēšanu 1995.gadā un 1996.gada I pusgadā (termiņu pagarinājumi, atbrīvošana no nodokļu maksājumiem, pagarināto nodokļu maksājumu faktiskā iekasēšana)

Par nodokļu maksājumu parādu iekasēšanu 1995.gadā un 1996.gada I pusgadā (termiņu pagarinājumi, atbrīvošana no nodokļu maksājumiem, pagarināto nodokļu maksājumu faktiskā iekasēšana)

Revīzijā par nodokļu maksājumu parādu iekasēšanu 1995.gadā un 1996.gada I pusgadā (termiņu pagarinājumi, atbrīvošana no nodokļu maksājumiem, pagarināto nodokļu maksājumu faktiskā iekasēšana) konstatēts:

VID pilnībā nekontrolēja nodokļu maksājumu parādu termiņu pagarinājumus un to nomaksu, VID nodaļās nebija detalizētas uzskaites par katru konkrētu nodokļu nomaksas termiņa pagarinājuma veidu, vairāku VID nodaļu pārskati neatbilda faktiskajiem datiem. Tikai revīzijas laikā un revīzijas rezultātā šī uzskaite tika sakārtota. Pēc stāvokļa uz 01.01.95. VID pārskatā kopējā nodokļu maksājumu parādu summa bija uzrādīta par Ls 3 345 100 mazāka, uz 01.01.96. – par Ls 4 819 300 mazāka, bet uz 01.07.96. – par Ls 1 750 000 mazāka;
– VID pārskatos par valsts budžetā nenomaksātajiem nodokļiem un termiņu pagarinājumiem Rīgas muitas nodokļu parādi vispār nebija uzrādīti. Uz 1995.gada 1.janvāri Rīgas muitas nodokļu maksājumu pamatparāds valsts budžetam bija Ls 2 233 600, uz 1996.gada 1.janvāri – Ls 1 495 700, bet uz 1996.gada 1.jūliju – Ls 1 262 300. VID kopsavilkumā par nodokļu maksājumu parādiem valsts budžetam šīs summas nebija iekļautas;
– saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” un Ministru kabineta 1996.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.144 privatizējamiem uzņēmumiem bija paredzēts uz laiku no 9 līdz 12 mēnešiem pārtraukt aprēķināt pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas, bet nesakārtotās uzskaites dēļ Finansu ministrijas Skaitļošanas centrā no šiem uzņēmumiem vispār tika pārtraukta nodokļu pamatparādu iekasēšana. To visu VID pienācīgi nekontrolēja, un rezultātā uz 1996.gada 1.jūliju minētajiem uzņēmumiem bija apturēti nodokļu pamatparādu maksājumi Ls 2 604 400 apmērā;
– saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 31.marta noteikumiem Nr.81 Finansu ministrija bija pagarinājusi nodokļu samaksas termiņus līdz 3 gadiem: 1995.gadā 142 gadījumos kopējā summā par Ls 19 840 700 un 1996.gada 6 mēnešos 82 gadījumos – par Ls 21 837 000. Pēc tam daudzos gadījumos uzņēmumu saistību izpilde sakarā ar pagarinātajiem nodokļu samaksas termiņiem no Finansu ministrijas puses netika kontrolēta;
– revīzijā konstatēts, ka Finansu ministrija, pretēji Ministru kabineta 1995.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.101, nelikumīgi bija dzēsusi nokavējuma naudas parādus 12 uzņēmumiem par nenomaksāto apgrozījuma nodokli Ls 193 700; 5 uzņēmumiem – par nenomaksāto PVN Ls 1 305 500 un 1 uzņēmumam – par nenomaksāto akcīzes nodokli Ls 7 800.
Par šīs revīzijas rezultātiem materiāli iesniegti Saeimā.

Revīzijā par kārtību, kādā tiek aprēķināts un nomaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no personām, kas nodarbojas ar koksnes realizāciju, konstatēts šāds stāvoklis:

uz 01.01.1996.uz 01.10.1996.
1. Kokmateriālu realizētāju skaits, kuri reģistrēti VID nodaļās31 32823 459
2. Aprēķinātā un izmaksātā summa par realizētiem kokmateriāliemLs22 626 20014 350 000
3. Aprēķinātais ienākuma nodoklisLs860 700187 000
4. Nomaksāts ienākuma nodoklisLs442 700152 200
5. Pašvaldību budžetos neiemaksātie līdzekļiLs2 674 700838 700

Ienākuma nodokļa aprēķināšanas un iekasēšanas darbā konstatēti šādi trūkumi:

Finansu ministrijas Skaitļošanas centra izstrādātā datorprogramma iedzīvotāju ienākuma nodokļa uzskaitei par fiziskām personām, kas nodarbojas ar koksnes realizāciju, ir sastādīta nepilnīgi: nav paredzēti dati par nodokļu maksātāju dzīves vietu, netiek uzskaitīti attaisnojošie izdevumi utt. Lai nodrošinātu pilnīgu iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanu no minētajām personām, ieteikts veikt nodokļa iekasēšanu vienlaicīgi ar kokmateriālu realizāciju;
– spēkā esošie normatīvie akti neparedz pietiekošu kontroli par iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanu budžetā no minētajām personām. VID rajonu nodaļu pārskatu un deklarāciju daļu darbu apgrūtina iesniegto ziņu nepilnīgums. Vērojama tendence izvairīties no ziņu sniegšanas nodokļu inspekcijām par nenomaksātajiem nodokļiem:

  • 1995.gadā tikai 51% no reģistrētajiem kokmateriālu realizētājiem ieradušies nodokļu inspekcijā, lai nokārtotu visus jautājumus, kas saistīti ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanu. Atsevišķos rajonos ieradušos personu skaits ir ļoti mazs (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētā ieradušies tikai 10 no 245 jeb 4% no nodokļa maksātājiem, Aizkraukles rajonā – 122 no 1 620 jeb 7,5%, Gulbenes rajonā – 223 no 1 734 jeb 12,8%, Tukuma rajonā – 110 no 849 jeb 12,9% utt.);
  • 1996.gada 9 mēnešos tikai 18%, t.i., 4451 kokmateriālu realizētājs no 23 459 ir ieradies nodokļu inspekcijā, lai sniegtu nepieciešamās ziņas (Balvu rajonā ieradušies tikai 2 no 1 261 jeb nepilni 0,2%, Gulbenes rajonā – 2 no 1 269 jeb nepilni 0,2%, Rīgas rajonā -2 no 995, kas arī ir nepilni 0,2%);
    – iedzīvotāju ienākuma nodoklis no ienākumiem par kokmateriālu realizāciju 1995.gadā bija iekasēts tikai 51% apmērā no aprēķinātās kopsummas: aprēķināts Ls 860 700, nomaksāts – Ls 442 700, tai skaitā:
  • Daugavpils rajonā aprēķināts – Ls 8 100, nomaksāts – Ls 4 100,
  • Gulbenes rajonā aprēķināts – Ls 14 100, nomaksāts – Ls 6 900,
  • Jēkabpils rajonā aprēķināts – Ls 46 600, nomaksāts – Ls 13 400,
  • Limbažu rajonā aprēķināts – Ls 107 900, nomaksāts – Ls 7 900;
    – nodokļu aprēķināšanu un iekasēšanu no ienākumiem par realizētajiem kokmateriāliem kavē tas, ka kokmateriāli tiek realizēti uz fiktīvi noformētu dokumentu pamata un uz neesošu personu vārda. Daudzos gadījumos personas, uz kuru vārda ir noformēti dokumenti, ir atteikušās atzīt ienākumus un maksāt nodokļus par kokmateriālu realizāciju.