Rēzeknes augstskolā

Revīzijā Rēzeknes augstskolā konstatēti šādi pārkāpumi:

– nav veikta Rēzeknes augstskolas studiju programmu akreditācija, kas saskaņā ar Augstākās izglītības likuma 9.pantu ir priekšnoteikums augstskolas diploma valstiskai atzīšanai;
– nav sakārtoti īpašuma tiesību jautājumi par vairākām ēkām:

  • nepamatoti pamatlīdzekļos uzskaitīta studentu viesnīca Ls 48 087 vērtībā, par šo nekustamo īpašumu nav īpašuma tiesības apstiprinoša dokumenta;
  • nav noformēta agroķīmijas laboratorijas ēkas pārņemšana bezmaksas lietošanā, šī ēka bez likumīga pamata uzskaitīta kā pamatlīdzeklis;
  • 1993.gadā augstskola noslēgusi kopīgas sadarbības līgumu ar Rēzeknes piena konservu kombinātu, saskaņā ar kuru kopīgi uzcelta daudzdzīvokļu ēka. Celtniecībā ieguldīti Ls 33 367, lietošanā saņemti 9 dzīvokļi, bet īpašuma tiesības ar līdzīpašnieku nav sadalītas ideālās (domājamās) daļās;
    – 1994.gadā Rēzeknes augstskola no sava speciālā budžeta konta Bankas Baltija Rēzeknes filiālē depozīta kontā ir ieskaitījusi Ls 4 500; summa bilancē nav uzskaitīta, bet tūlīt pēc darījuma veikšanas norakstīta izdevumos. Pēc Bankas Baltija atzīšanas par maksātnespējīgu noguldījuma atmaksa savlaicīgi nav pieprasīta;
    – neievērojot likuma “Par grāmatvedību” 2.panta prasības, Rēzeknes augstskola bez uzskaites izlietojusi Latvijas Brīvības fonda piešķirtos valūtas līdzekļus USD 25 273,75. Līdzekļi nav uzskaitīti ne kā ieņēmumi, ne arī kā izdevumi. No Latvijas Brīvības fonda puses pretenziju nav; revidentiem iesniegts paskaidrojums, ka par visiem izdevumiem fonds ir saņēmis norēķinu dokumentus;
    – 1995.gadā Valsts administrācijas skola noslēgusi līgumu ar Rēzeknes augstskolu par civildienesta ierēdņu kandidātu apmācību, kā saistību izpildītāju uzrādot Mācību centru, kāds faktiski nebija izveidots. No ierēdņu kandidātu apmācības organizēšanai paredzētajiem līdzekļiem 1995.gadā un 1996.gada I pusgadā nelikumīgi, pārkāpjot likuma “Par grāmatvedību” 7.pantu, bez attaisnojuma dokumentiem izlietoti Ls 3 940,05.

Rēzeknes augstskolā nebija nodrošināta valsts civildienesta ierēdņu kandidātu apmācībai paredzēto līdzekļu taupīga un lietderīga izmantošana. Tiešie izdevumi lektoru darba samaksai un mācību procesa nodrošināšanai ir tikai 29,4% no visiem izdevumiem, pārējais izlietots piemaksai pie darba algām atsevišķiem augstskolas darbiniekiem par mācību procesa organizēšanu, reprezentācijas izdevumiem u.c. izmaksām.

Sakarā ar šo revīziju noteikti uzrēķini un pieprasīts novērst konstatētos trūkumus.