Rīgas Aviācijas universitātē

Revīzijā Rīgas Aviācijas universitātē (RAU) konstatēts:

nav izpildītas Augstskolu likuma 9.panta prasības – studiju programmas nav akreditētas;
– nav ievērotas “Nolikuma par kases operācijām valsts budžeta iestādēs” prasības: izmaksas veiktas pēc nepilnīgi noformētiem izmaksu sarakstiem (nav uzrādīta kopējā izmaksu summa, nav izmaksas datuma, nav sastādītāja paraksta, izmaksas veiktas citām personām bez pilnvarojuma, izmaksu sarakstos nav paraksta par naudas saņemšanu, bet visa summa uzrādīta kā izmaksāta u.c.);
– nav ievēroti “Instrukcijas par grāmatvedību budžeta iestādēs” nosacījumi: RAU autosaimniecībā ceļazīmes netika izrakstītas, benzīns iegādāts skaidrā naudā un nepareizi norakstīts ar aktiem – 1995.gadā par Ls 1 827,16, 1996.gada I pusgadā par Ls 1 079,82;
– 1996.gadā bezpeļņas organizācijai SIA “Rīgas universitāte” pēc RAU Astroloģijas nodaļas slēgšanas nepamatoti samaksāta studentu mācību maksa Ls 1500;
– Jelgavas tiesu izpildītāju kantorim 1995.gadā par pilsoņa A.Svares iegādāto personīgo kustamo īpašumu nepamatoti no valsts budžeta līdzekļiem pārskaitīti Ls 1620. A.Svare naudu RAU speciālo līdzekļu valūtas kontā iemaksājis tikai 1997.gada martā;
– RAU 1993.gadā veikusi savam profilam neatbilstošus nelikumīgus tirdzniecības darījumus ar a/s “RAF” ražotajiem mikroautobusiem “Latvija”. Neievērojot likuma “Par uzņēmējdarbību” 1. un 2.panta prasības un RAU Satversmi, šo darījumu veicis RAU rektors V.Hodakovskis un RAU prorektors A.Mračko. Pēc rektora v.i. B.Heimaņa paskaidrojuma mikroautobusu iegādē izmantots tikai RAU nosaukums, faktiski darījumu kārtojusi PSRS Civilās aviācijas ministrijas likvidācijas komisija. Rezultātā RAU faktiski nevarēja uzrādīt attaisnojuma dokumentus izdevumiem par Ls 12 029,80;
– 1994.gadā RAU noslēdza trasta līgumu (ar rektora V.Hodakovska parakstu) uz vienu gadu ar privātpersonu A.Pešehanovu par Ls 88 000, lai ieguldītu šo summu AKB “Doma Banka” statūtu kapitālā. Līgumā konkrēts procentu apmērs par līdzekļu izmantošanu nav noteikts; līdz 1997.gada 27.martam RAU ieguldītos līdzekļus nav atguvusi;
– 1994.gadā RAU vārdā B.Heimanis noslēdzis divus līgumus ar a/s “Spero” par kopīgas licencētas programmas izveidošanu metālizstrādājumu iepirkšanai, pārstrādei lūžņos un to tālākai realizācijai. Sakarā ar līgumiem RAU iemaksājusi a/s “Spero” uz trim mēnešiem USD 1 900 un Ls 1 300. Kā procentu maksājumus RAU saņēmusi Ls 333, iemaksātā nauda un soda nauda par tās savlaicīgu neatmaksāšanu nav saņemta;
– 1994.gadā RAU rektors A.Hodakovskis noslēdzis līgumu ar SIA “Kolor” uz laiku 1.04.-06.12.94. par USD 15 000 un Ls 25 510, par aizdevumu maksājot 16,5% ceturksnī. Līdz 1995.gada 1.janvārim saņemti procentu maksājumi no SIA “Kolor” Ls 5 560,50 apmērā. Pēc tam nekādi procentu maksājumi nav izdarīti, aizdotā nauda nav atmaksāta.

Abos minētajos gadījumos RAU tagad iesniedzis pieteikumus LR Iekšlietu ministrijas Policijas departamenta Izziņas pārvaldē par USD 21 900 un Ls 26 810 piedziņu no firmām “Kolor” un “Spero”:

1995.gadā noslēgti divi līgumi ar daudznozaru komercfirmu SIA “D.A.N.”:

  • par RAU kultūras centra rekonstrukciju un iekārtu nomaiņu. Darbu pabeigšanas termiņš – 1997.gada 1.janvāris. Firmai izmaksāts avanss Ls 30 000;
  • par lidmašīnas “IL-96” aeronavigācijas sistēmas bloku un elementu iegādi RAU vajadzībām līdz 01.04.96. Firmai pārskaitīts avanss Ls 55 000.

Abus līgumus parakstījis rektors A.Hodakovskis. Līgumi noslēgti bez konkursa izsludināšanas, kas ir pretrunā ar 1994.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.60 “Par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām”. Pakalpojumi no SIA “D.A.N.” nav saņemti. Līdz 1997.gada 27.martam RAU ieguldītos līdzekļus nav atguvusi;

1994.gadā V.Hodakovskis RAU vārdā noslēdzis līgumu ar bezpeļņas organizāciju “RAU mācību fonds” un Kipras biznesa kompāniju “Delus Ltd” par speciālistu (nenorādot, kādu) sagatavošanu un pārkvalifikāciju un dažādu saimniecisko darbību, ieskaitot apmaiņu ar precēm, finansu un trasta operācijas. Sakarā ar šo darījumu 1994.gada maijā un jūlijā “RAU mācību fonds” ir iemaksājis RAU kasē USD 410 000, kas tā paša gada 1.augustā izmaksāti no kases RAU galvenajam grāmatvedim B.Heimanim. Pēc B.Heimaņa paskaidrojuma reāli nekādas naudas nav bijis, kārtoti tikai dokumenti par naudas maksājumiem caur RAU kasi. 1995.gadā, pamatojoties uz RAU rektora V.Hodakovska un “Delus Ltd” prezidenta K.Alastosa, un 1996.gadā – RAU rektora v.i. B.Heimaņa un “Delus Ltd” prezidenta K.Alastosa sastādītiem sertifikātiem, no šīs summas norakstīti USD 242 408. Pēc B.Heimaņa paskaidrojuma, studenti, mācoties RAU Rīgā, apguvuši tikai teorētisko kursu, un diplomi par RAU beigšanu izsniegti bez praktiskās apmācības. Tāpēc par šiem līdzekļiem ārzemēs dzīvojošie bijušie RAU studenti paši pēc savas iniciatīvas “Delus Ltd” mācību centrā Kiprā apgūst praktisko kursu.
Veicot šo darījumu ar abiturientu apmācību pēc diploma izsniegšanas, ir pieļauti šādi pārkāpumi: 

  • nav ievērots RAU Satversmes 2.4.punkts, kas nosaka, ka profesionālā sagatavošana paredz profesionālo programmu realizāciju un atbilstošas kvalifikācijas apstiprināšanu;
  • pēc RAU rektora v.i. B.Heimaņa paskaidrojuma, bezpeļņas organizācija “RAU mācību fonds” samaksājusi “Delus Ltd” USD 410 000, izmantojot RAU starpniecību, lai firma iegūtu nodokļu atlaidi Kiprā;
  • bezpeļņas organizācijai “Aviācijas izglītības un zinātnes fonds” par RAU studentu komplektēšanu saskaņā ar rektora V.Hodakovska noslēgto līgumu skaidrā naudā nelikumīgi izmaksāti Ls 60 000. Atbilstoši RAU Satversmes 2.3. punktam universitātes pienākumos ietilpst ārvalstu pilsoņu uzņemšana universitātē saskaņā ar starpvaldību nolīgumiem vai uz divpusēju līgumu pamata. Starpnieku organizāciju piesaiste RAU studentu komplektēšanā nav paredzēta. Bez tam RAU rektors V.Hodakovskis šajā gadījumā ir noslēdzis līgumu ar b/o “Aviācijas un zinātnes fonds”, kurā pats ir prezidenta amatā.

RAU administrācijas nelikumīgo un nesaimniecisko darījumu rezultātā RAU pēc stāvokļa uz 01.07.96. ir uzkrājies komunālo maksājumu parāds Ls 645 676,39. Vienlaicīgi laikā no 1994.gada līdz 1996.gada I pusgadam no speciālā budžeta līdzekļiem uzņēmējsabiedrībās un citos uzņēmumos ieguldīti Ls 644 327,63.

Šajā revīzijas lietā noteikti uzrēķini un nolemts iesniegt attiecīgus paziņojumus Ministru kabinetā, Izglītības un zinātnes ministrijā un prokuratūrā